GEODEZIJA V GEOTEHNIKI
GEODESY IN GEOTECHNICS

Simona Savšek, Tomaž Ambrožič, Dušan Kogoj, Božo Koler, Oskar Sterle, Bojan Stopar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.031-045

 

Izvleček:

Geodetske metode so eden od možnih načinov za ugotavljanje stabilnosti geotehničnih objektov. Spremljanje premikov geotehničnih objektov je zaradi velikosti objektov in pričakovanih premikov nekoliko specifično. Pričakovana velikost premikov določa potrebno natančnost določitve premikov, velikost objekta pa določa metodo geodetske izmere. V osnovi izbiramo med terestričnimi metodami in metodami GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem). Ker za izvajanje geotehničnih meritev ni ustrezne zakonske podlage, predstavljamo posebnosti posameznih metod in navajamo splošna priporočila za izvedbo geodetskih postopkov pri spremljanju premikov geotehničnih objektov. Priporočila so namenjena projektantom geotehničnih objektov in izvajalcem geodetskih del ter investitorjem, ki jim lahko olajšajo nadzor nad izvajanjem geotehničnih projektov.

Ključne besede: geodetske meritve, prostorske koordinate, geotehnična opazovanja, premik, zahtevana natančnost

 

Abstract:

Geodetic methods are one of the possible means of determining the stability of geotechnical objects. The determination of the displacements of the geotechnical objects is specific due to the size and the expected displacements. The expected size of the displacement determines the necessary precision of the displacement determination, whereas the size of the object determines the method of the geodetic measurement. We choose either the terrestrical or the GNSS methods. There is no relevant legal framework for geotechnical measurements. For this reason, we present the characteristics of the single methods and suggest general recommendations regarding the implementation of the geodetic procedures when monitoring the displacements of the geotechnical objects. The recommendations are intended for geotechnical engineers planning the geotechnical objects and the operators of geodetic measurements and investors. The recommendations the facilitate supervision of the geotechnical projects.

Keywords: geodetic measurements, spatial coordinates, geotechnical measurements, displacement, required precision

 

Literatura / References:

Caspary, W. F. (2000). Concepts of Network and Deformation Analysis, School of Surveying. Kensington: The University of New South Wales.

Grigillo, D., Stopar, B. (2003). Metode odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih opazovanjih. Geodetski vestnik, 47(4), 387–403.

Kogoj, D., Marjetič, A., Ambrožič, T., Stegenšek, B. (2008). Tehnično poročilo II. izmere horizontalne in vertikalne geodetske mreže za kontrolo stabilnosti jezovne zgradbe HE Boštanj. Ljubljana: Ul FGG, Katedra za geodezijo.

Kogoj, D., Marjetič, A., Ambrožič, T., Stegenšek, B., Trlep, D. (2009). Geodetske meritve stabilnosti odlagališča rudniške jalovine Jazbec, ničelna meritev. Ljubljana: UL FGG, Katedra za geodezijo.

Koler, B., Goršič, J., Jakljič, S., Stegenšek, B. (2006). Sanacija nivelmanskega poligona med HE Medvodami in HE Vrhovo, tehnično poročilo. Ljubljana: UL FGG, Katedra za inženirsko geodezijo.

Kuang, S. (1996). Geodetic Network Analysis and Optimal Design: Concepts and Appliations, Ann Arbor Press, Inc., Chelsea, Michigan.

Savšek-Safić, S. (2002). Optimalna metoda določanja stabilnih točk v deformacijski analizi. Doktorska disertacija. Ljubljana: UL FGG, Oddelek za geodezijo. ZNANOSTI IN STROKE

Savšek-Safić, S., Ambrožič, T., Stopar, B., Turk, G. (2006). Determination of Point Displacements in the Geodetic Network. Journal of Surveying Engineering, ASCE, 132(2), 58–63.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9453(2006)132:2(58)

Savšek-Safić, S., Ambrožič, T., Stopar, B., Kogoj, D. (2008). Local stability monitoring of the Koper tide gauge station. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 115(6), 210–215.

Welsch, W., Heunecke, O. (2001). Models and Terminology for the Analysis of Geodetic Monitoring Observations. Official Report FIG Working Group, Institute of Geodesy, Hannover.

Vodopivec, F., Kogoj, D. (2005). Nov način precizne stabilizacije geodetskih točk za opazovanje premikov. Geodetski vestnik, 49(1), 9–17.

Vodopivec, F., Kogoj, D. (2001). Ein neuer Komparator für die Kalibrierung von Nivellierlatten auf der Basis eines optischen Encodersystems. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, 108(8/9), 296–301.

Uradni list SFRJ (1964)

Uradni list SFRJ (1990)