INFORMACIJSKA PODPORA GOSPODARJENJU Z JAVNIMI POVRŠINAMI V URBANEM OKOLJU
INFORMATION SUPPORT FOR PUBLIC AREA MANAGEMENT

Tomaž Černe, Marijan Žura, Albin Rakar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.01.046-060

 

Izvleček:

V članku sta pojasnjena pojem gospodarjenja z javnimi površinami in vloga informacijskega sistema v tem procesu. Opredeljene so naloge lokalnih skupnosti na področju gospodarjenja z javnimi površinami in poslovni procesi, s katerimi se te naloge izvajajo. Predstavljeni so diagrami poslovnih procesov in podatkovni model informacijskega sistema. Za opis poslovnih procesov je uporabljena BPMN-notacija. Podatkovni model baze podatkov je predstavljen z diagramom entitetnih tipov. Podane so nekatere usmeritve za uvajanje predlaganega informacijskega sistema v delo občin.

Ključne besede: javne površine, gospodarjenje z javnimi površinami, poslovni procesi, podatkovni model

 

Abstract:

The article explains the concept of public area management and the role of information systems in this process. The tasks and management procedures of municipalities for their implementation are identified. Business processes diagrams and an information system data model for public area management are presented. Business processes are presented by BPMN notation. The information system data model is presented with a class diagram. Some guidelines for the implementation of information system solutions in municipalities are given.

Keywords: public areas, public area management, business processes, data model

 

Literatura / References:

Černe, T. (2009). Informacijski sistem za podporo gospodarjenju z javnimi zelenimi površinami v urbanem okolju. Magistrska naloga. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo univerze v Ljubljani.

Klemenčič, T. (1980). Komunalno gospodarstvo. Ljubljana, Časopisni zavod Uradni list SRS.

Klemenčič, T., Rakar, A. (1985). Povračila za gospodarjenje z objekti in napravami skupne komunalne rabe. Ljubljana, Inštitut za komunalno gospodarstvo pri FAGG.

Bogataj, M. (1986). Informacijski sistem v komunalnem gospodarstvu – sumarne ugotovitve in predlogi. Ljubljana, Inštitut za komunalno gospodarstvo pri FAGG.

Rakar, A. (1992). Opredelitev kriterijev za kataster površin v javni rabi na območju mesta Ljubljane. Ljubljana, Institut za komunalno gospodarstvo pri FAGG.

Vajde Horvat, R,, Rozman, T., Harej, K., Jerčinović, A., Polančič, G., Pavlič, L. (2004). Metodologija za vzpostavitev in vzdrževanje sistemov vodenja kakovosti. Maribor, Univerza v Mariboru – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Welzer-Družovec, T. (2006). Podatkovne baze I. Študijsko gradivo pri predmetu Podatkovne baze 1. Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
http://lpt.uni-mb.si/lpt/student/pb1-new/files/PB1-prosojnice-sive.pdf (30. 1. 2009)

Šparovec, B., (2008). Prostorski potenciali za vzpostavitev zelenega sistema mesta na primeru mesta Kranj. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta.

Šuklje, E. I. (2000). Narava v mestu ali mesto v naravi. Med odnosom in načrtovanjem. V: Narava v mestu. Med načrtovanim in spontanim. Zbornik 7. redne konference Društva krajinskih arhitektov Slovenije v Ljubljani oktobra 2000. Ljubljana, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.

Goriup, Z. (1983). Mestno zelenje kot kvalitativni dejavnik bivalnega okolja – ekološka izhodišča za načrtovanje. Ljubljana, Urbanistični inštitut SRS.

Ogrin, D. (1982). Vrednotenje odprtega prostora in možnosti razvoja. Sinteza 58/60.

Rus, V. (2003). Javno dobro in meje privatizacije. V: Hvala, I., Sedmak, M., Simoneti, R., (ur). Sodobna država – kaj mora in kaj zmore. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede: Društvo občinski forum.

Virant, G. (1996). Javno dobro. V: Šturm, L., (ur.).Upravni zbornik 1996. Ljubljana, Inštitut za javno upravo.

Černe, T. (1995). Izmenjava, ažuriranje in distribucija podatkov lokalne topografske baze Mestne občine Maribor. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Računsko sodišče Republike Slovenije. (2009). Revizijsko poročilo – Urejanje javnih zelenih površin.

Stadt Bonn (1986) Richtlinien für die Aufstellung einer Grünflächendatei im Garten- und Friedhofsamt der Stadt Bonn. (Smernice za ugotavljanje namembnosti zelenih površin v vrtnarski in pokopališki dejavnosti mesta Bonn). Bonn, Stadt Bonn.

Ministrstvo za informacijsko družbo, (2003). Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občine). Ljubljana, Ministrstvo za informacijsko družbo. http:\\www.mid.gov.si (11. 4. 2006)

Spletne strani Berlin Senate department for Urban development - Green-Space Information System.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gris/index_en.shtml (5. 3. 2009)

Navodilo o evidentiranju in ocenitvi javnih površin ter izkazovanju stroškov, potrebnih za njihovo vzdrževanje (Uradni list SRS, št. 29/1985).

Zakon o katastru komunalnih naprav (ZKKN) (Uradni list SRS, št. 27/74).

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS., št. 72/1993).

Zakon o urejanju prostora (ZUREP-1) (Uradni list RS, št. 110/02).

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 20/06).

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/1993).

Zakon o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo) (ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/2006).

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGEOD) (Uradni list RS, št. 8/2000).