KRAJINSKI PRISTOP K POPLAVLJENIM OBMOČJEM – TEŽAVA ALI IZZIV?
LANDSCAPE APPROACH TO FLOODED AREAS – AN ISSUE OR A CHALLENGE?

Ivana Blagojević, Jasmina Đorđević

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.04.747-776

 

Izvleček:

Poplave kot vse pogostejša težava v Evropi, tudi v Srbiji, zahtevajo poseben pristop k prostorskemu načrtovanju in urejanju porečij. V prispevku želimo s preučevanjem naravnih značilnosti in analizo stanja izpostaviti prepoznaven model za blaženje uničujočih posledic poplav na obravnavanem območju naselja Jaša Tomić (severovzhodna Srbija, Vojvodina) in na območjih, ki se spoprijemajo s podobnimi izzivi narave, ter tako prispevati k prostorskemu izboljšanju ogroženih območij.
Še en cilj prispevka je prostorsko izboljšanje območja na ravni sestave, pri čemer se hkrati izpostavita privlačnost okolja in njegova turistična prepoznavnost. Metodologija temelji na opredelitvi značilnosti območja (krajinsko odčitavanje, izdelava kontrolnih seznamov) in nadomestnih scenarijev. Izmed štirih možnosti se kot najbolj sprejemljiv za raziskovano območje pokaže scenarij z analizo AHP, ki smo ga dopolnjevali na naslednjih stopnjah razvoja ideje.
Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da obravnavano vprašanje zahteva multidisciplinaren pristop ter da ga je treba obravnavati s sociološkega, geografskega, planerskega in krajinskoarhitekturnega vidika. Tako je mogoče poiskati najustreznejšo rešitev za lokalno prebivalstvo in druge uporabnike prostora. Cilj, ki smo ga s predlaganim scenarijem tudi uresničili, je bil ustvariti prostor s trajnostnim značajem, v katerem se pristop »boja proti poplavam« umakne konceptu »živeti s poplavami«.

Ključne besede: poplave, prostorsko urejanje poplavnega območja, trajnostni razvoj, »živeti s poplavami«

 

Abstract:

Floods, as a more and more present problem in Europe and in Serbia, require special treatment in spatial planning and regulation of river basins. Aimed at spatial improvement of the area and through the analysis of contemporary condition, this paper tends to emphasise a recognisable model for soothing a devastating influence of floods both in the settlement of Jaša Tomić (north-eastern Serbia, Vojvodina) and in the areas that are facing similar natural problems.
Furthermore, the paper is aimed at improving the area on the composition level as well for the purposes of making it more attractive and recognisable on the tourist market. Methodology is based on the characterisation of the area (landscape reading, elaboration of check lists) and identification of alternative scenarios. The most acceptable scenario for the researched area was chosen among the four possible ones using the AHP analysis. The scenario was further developed in the phase of idea development.
Based on the above mentioned, it can be concluded that the problem should have a multidisciplinary approach and that it should be observed from sociological, geographical, organisational as well as landscape architectural aspect so that the most acceptable solution to this problem and the environment could be found both for the local population and for other users of the area. The aim was to create the area of sustainable character whose principle of “Fight against Floods” will be replaced with the concept “Living with Floods”. The above mentioned was achieved with the suggested scenario.

Keywords: floods, spatial planning of flooded areas, sustainable development, “Living with floods”

 

Literatura / References:

Blagojević, I., Gačić, A., Čukanović, J., Mladenović, E. (2011). Vegetation as an biological measure for flood control.

Contemporary Agriculture 60 (3-4): 367-376, UDC: 582:627.516.

Blyth, K., Baltas, E., Benedini, M., Givone, P. (2001). Riparius: Risk of Inundation - Planning and Response Interactive User System. Athens: National Technical University of Athens, Laboratory of Hydrology and Water Resources.

Casale, R., Samuels, P.G. (1998). Hydrological Risks: Analysis of recent results from EC research and technological development actions. EU: European Commission, Directorate General XII, Science, Research and Development, Environment and Climate Programme.

Daanish, M. (2003). Reinforcing vulnerability? Disaster relief, recovery, and response to the 2001 flood in Rawalpindi, Pakistan. Environmental Hazards 5: 71–82,
http://dx.doi.org/10.1016/j.hazards.2004.05.001
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464286704000208

Dragićević, S., Filipović, D., Kostadinov, S., Ristić, R., Novković, I., Živković, N., Anđelković, G., Abolmasov, B., Šećerov, V., Đurđić, S. (2011). Natural Hazard Assessment for Land-use Planning in Serbia. International Journal of Environmental Research 5(2): 371-380, ISSN: 1735-6865.

Dramstad, E.W., Olson, D.J., Forman, T.T.R. (1996). Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington: Harvard University, the Graduated School of Design.

García-Montero, L., Otero Pastor, I., Mancebo Quintana, S., Casermeiro, M. (2008). An environmental screening tool for assessment of land use plans covering large geographic areas. Environmental science & policy 11(4): 285 – 293,
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2007.10.002
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901107001220

Gray, H.D., Sotir, B.R. (1996). Biotechnical and Soil Bioengineering Slope stabilization, a practical guide for erosion control. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Kandilioti, G., Makropoulos, C. (2011). Preliminary flood risk assessment: the case of Athens. Natural Hazards 61(2): 441-468,
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-011-9930-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-011-9930-5

Kokar, B. (2006). The importance of black locust and its applicative capabilities in landscape space designing. Journal for Agriculture “Annales of Scientific Work” 30 (1): 110-117, UDK: 582:738:712.

Kozlowski, T. (2002). Physiological-ecological impacts of flooding on riparian forest ecosystems. Wetlands 22(3): 550-561.
http://dx.doi.org/10.1672/0277-5212(2002)022[0550: PEIOFO] 2.0.CO; 2
http://link.springer.com/article/10.1672/0277-5212%282002%29022%5B0550:PEIOFO%5D2.0.CO%3B2

Lakićević, M., Srđević, B. (2011). Application of analytic hierarchy process in landscape management (case study area: Košutnjak park-forest). Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome XCI - No1: 51-60,
http://dx.doi.org/10.2298/GSDS1101051L

Lamovec, P., Mikoš, M. (2011). Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov – primer hudourniške poplave v selški dolini leta 2007. Geodetski vestnik 55(3): 483 – 494, UDK: 556.166(497.4 Selška dolina).

Lew, A. (1991). Place Representation in Tourist Guidebooks: An Example from Singapore. Singapore Journal of Tropical Geography 12: 124–137.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9493.1991.tb00034.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9493.1991.tb00034.x/abstract

Lew, A., McKercher, B. (2006). Modeling tourist movements, A Local Destination Analysis. Annals of Tourism Research 33(2): 403–423.
http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2005.12.002
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738305001672

Liu, J., Qiu, C., Xiao, B., Cheng, Z. (2000). The role of plants in channel-dyke and field irrigation systems for domestic wastewater treatment in an integrated eco-engineering system. Ecological Engineering 16 (2): 235-241,
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8574(00)00061-6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857400000616

Nienhuis, H.P., Leuven, W.E.S.R. (2001). River restoration and flood protection: controversy or synergism? Hydrobiology 444(1-3): 85-99.
http://dx.doi.org/10.1023/A: 1017509410951
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1017509410951?LI=true

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw – Hill International, USA.

Srđević, Z., Lakićević, M., Srđević, B. (2013). Approach of Decision Making Based on the Analytic Hierarchy Process for Urban Landscape Management. Environmental Management 51: 777-785,
http://dx.doi.org/10.1007/s00267-012-9990-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s00267-012-9990-7

Stokes, A., Mickovski, S.B., Thomas, B.R. (2004). Eco-engineering for the long-term protection of unstable slopes in Europe: developing management strategies for use in legislation. IX International Society of Landslides conference, 2004, Rio de Janeiro, Brazil. Landslides: Evaluation & Stabilization (Eds. Lacerda, W. Ehrlich, M., Fontoura S.A.B., Sayao A.S.F.), A.A. Balkema Publishers, Vol. 2: 1685 – 1690.

Stokes, A., Sotir, R., Chen, W., Gheste, M. (2010). Soil bio and eco-engineering in China: past experience and future priorities. Ecological Engineering 36(3):247-257.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2009.07.008

Vasiljević, N. (2008). The role of landscape planning in European landscape convention implementation. Bulletin of the Serbian Geographical Society, tome l, XXXVIII - N° 3: 51-60, UDC: 911.372.7(4).

Vertelj Nared, P., Simoneti, M. (2011). Analiza podatkovnih baz o mestnih zelenih površinah kot izhodišče za razpravo o povezavi med kakovostjo in uporabnostjo. Geodetski vestnik 55(2): 366 – 380, UDK: 004.6:659.2:712.25.

Wu, H.T. (2007). Root reinforcement: analzses and experimets. Eco and Groound Bio-Engineering: The use of Vegetation to Improve Slope Stability. Proceedings of the First International Conference on Eco-Engineering 13-17 September 2004, Netherlands. Netherlands: Springer, pp.21-30. ISBN-13 978-1-4020.5592-8.

Wu, H.T., Riestenberg, M.M., Flege, A. (1995). Root properties for design of slope stabilization. Proceeding of the conference: Vegetation and Slopes: Stabilisation, Protection and Ecology. UK: Institution of civil engineers, pp.52-60, ISBN: 0-7277-2031-7.

Zakon o vanrednim situacijama. Službeni glasnik RS 111/09, Beograd 2009.