DEFORMACIJSKA ANALIZA PO POSTOPKU FREDERICTON
DEFORMATION ANALYSIS: THE FREDERICTON APPROACH

Anja Vrečko, Tomaž Ambrožič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.479-497

 

Izvleček:

V članku je opisan postopek Fredericton, ki je eden izmed postopkov deformacijske analize. Za opis razlik med geodetskimi opazovanji ali koordinatami točk v geodetski mreži v več terminskih izmerah predpostavimo več mogočih deformacijskih modelov. Na podlagi statističnih testov in razpoložljivih informacij o dogajanju na obravnavanem območju izberemo najboljši deformacijski model. V članku je najprej podano teoretično ozadje postopka, nato je postopek uporabljen na primeru generiranih opazovanj v dveh terminskih izmerah. Rezultati postopka Fredericton na obravnavanem primeru niso bistveno odstopali od rezultatov postopkov Delft, Karlsruhe in Hannover.

Ključne besede: deformacijska analiza, postopek Fredericton, računski primer

 

Abstract:

In this article, the Fredericton approach to deformation analysis is presented. It is possible to use several deformation models to determine the differences between the geodetic observations or between the coordinates of points in geodetic network in more epochs. The most appropriate deformation model has been chosen based on statistical testing and available information about dynamics at the area of interest. First, a theoretical background of the approach is described. Then it is applied to the generated observations in two epochs. In the present example, the results of the Fredericton approach differ only slightly from the results obtained with the Delft, Karlsruhe in Hannover approaches.

Keywords: deformation analysis, Fredericton approach, numerical example

 

Literatura / References:

Ambrožič, T. (2001). Deformacijska analiza po postopku Hannover. Geodetski vestnik, 45(1-2), 38–53.

Ambrožič, T. (2004). Deformacijska analiza po postopku Karlsruhe. Geodetski vestnik, 48(3), 315–331.

Chen, Y. Q. (1983). Analysis of Deformation Surveys – A Generalized Approach. Doktorska disertacija. Fredericton: University of New Brunswick, Department of Geodesy and Geomatics Engineering; pridobljeno 2. 6. 2010 s spletne strani: http://gge.unb.ca/Pubs/TR94.

Chen, Y. Q., Chrzanowski, A., Secord J. M. (1990). A Strategy for the Analysis of the Stability of Reference Points in Deformation Surveys. CISM Journal ACSGC, 44(2), 141–149.

Chrzanowski, A., Chen, Y. Q., Secord J. M. (1982). A Generalized Approach to the Geometrical Analysis of  Deformation Surveyes. 3rd international symposium on deformation measurments by geodetic methods, Budimpešta, 25.–27. avgust 1982.

Grigillo, D., Stopar, B. (2003). Metode odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih opazovanjih. Geodetski vestnik, 47(4), 387–403.

Marjetič, A., Stopar, B. (2007). Geodetski datum in S-transformacija. Geodetski vestnik, 51(3), 549–564.

Marjetič, A., Zemljak, M., Ambrožič, T. (2012). Deformacijska analiza po postopku Delft. Geodetski vestnik, 56(1), 9–26.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.009-026

Marjetič, A. (2011). Statistična analiza značilnih premikov v geodetskih mrežah. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Mihailović, K., Aleksić, I. (1994). Deformaciona analiza geodetskih mreža. Beograd: Univerzitet u Beogradu. Građevinski fakultet, Institut za geodeziju.

Mozetič, B., Kogoj, D., Ambrožič, T. (2006). Uporabnost izbranih metod deformacijske analize na praktičnih primerih geodetskih mrež. Geodetski vestnik, 50(4), 620–631.

Rao, C. R., Mitra, S. K. (1971). Generalized Inverse of Matrices and its Applications. New York, London, Sydney, Toronto: John Wileyand Sons.

Savšek-Safić, S. (2002). Optimalna metoda določevanja stabilnih točk v deformacijski analizi. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Secord, M. J. (1985). Implementation of a Generalized Method for the Analysis of Deformation Surveys. Magistrska naloga. Fredericton: University of New Brunswick, Department of Geodesy and Geomatics Engineering; pridobljeno 2. 6. 2010 s spletne strani: http://gge.unb.ca/Pubs/TR117.

Stanek, M., Turk, G. (1998). Osnove mehanike trdnih teles. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.