PROSTORSKO-ČASOVNA ANALIZA STANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI V OBDOBJU 1975–2012
SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF THE STATE OF SPORTS FACILITIES IN SLOVENIA FROM 1975 TO 2012

Simon Starček, Dušan Petrovič

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.544-560

 

Izvleček:

Športni objekti so grajeni objekti in površine v prostoru s pomembnimi vplivi in učinki na družbo, ekonomijo in okolje. Zagotavljanje kakovostnih športnih objektov, njihova ustrezna prostorska razporejenost in dostopnost so pomembni dejavniki za razvoj športa, s športom povezanih dejavnosti in kakovost življenja nasploh. Podatki o športnih objektih in njihovi prostorski razporejenosti so merilo kakovosti športnega prostora. So izhodišče za lokalne in nacionalne strategije razvoja športnih objektov, umestitev slednjih v prostor in podporo razvoju drugih, s športom povezanih dejavnosti. V članku sta predstavljena opredelitev športnega objekta ter njegov pomen v prostoru in družbi. V raziskavi so bile analizirane zbirke prostorskih in drugih podatkov o športnih objektih v Sloveniji ter ocenjena njihova kakovost. Izvedena je bila združitev zbirk podatkov o športnih objektih ter dopolnitev z različnimi metodami in postopki zajema podatkov. Izvedene so bile prostorske in druge analize ter kartografska upodobitev stanja športnih objektov po občinah in statističnih regijah. Predstavljena je soodvisnost med vloženimi sredstvi države za športne objekte, koeficientom razvitosti občin ter stanjem pokritih in nepokritih športnih objektov po občinah.

Ključne besede: športni objekti, prostorski podatki, prostorsko-časovna analiza, tematska kartografija

 

Abstract:

Sports facilities are built objects and outdoor surfaces in the built environment, with significant impacts and effects on society, economy and environment. High-quality sports facilities, their proper spatial distribution and accessibility are important factors in the development of sport and sports-related activities and influence the quality of life. Data on sports facilities and their spatial distribution are a measure for the quality of sports areas. They represent the basis for strategies for the development of sports facilities on local and national levels, their placement in the built environment, and support the development of other sports-related activities. This article highlights the
definition of a sports facility and its importance to the built environment and society. The survey includes an analysis of spatial and other databases on sports facilities in Slovenia and an assessment of their quality. A variety of methods and procedures was used to merge and complement the existing databases of sports facilities. The article presents spatial and other analyses and thematic maps of sports facilities by municipalities and statistical regions. It also presents a correlation between the funds Slovenia invested in sports facilities, and the development coefficient of municipalities. Indoor and outdoor sports facilities in individual municipalities are also presented.

Keywords: sports facilities, spatial data, spatio-temporal analysis, thematic cartography

 

Literatura / References:

Ambrožič, G., Peternelj, Z. (2011). Atletski objekti v Sloveniji. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije.

Barghchi, M., Omar, D. bt., Aman, M. S. (2009). Cities, Sports Facilities Development, and Hosting Events. European Journal of Social Sciences, 10(2), 185–195.

Evropska komisija (2010). Eurobarometer 73.3: Survey on Sport and Physical Activity. Eurobarometer Special Survey 334. Bruselj. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf (dostop 1. 11. 2012).

Geodetska uprava RS (2012). Register nepremičnin. http://e-prostor.gov.si/ (dostop 14. 11. 2012).

Google (2012). Google zemljevidi. http://maps.google.si (dostop 18. 11. 2012).

Grujič, S., Jeraj, J. (2011). Šport v številkah. Pregled financiranja športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2001 do 2010. Ljubljana: Zavod za šport Republike Slovenije Planica.

Leskovec, B. (1998). Zasnova športne infrastrukture v prostoru Leskovec. Urbani izziv, 9(1/98), 31–40.

Leskovec, B. (1999). Šport v prostoru. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.

London Olympic Games (2012). http://www.london2012.com/medals/ (dostop 12. 11. 2012).

Ministrstvo za šolstvo in šport (2010). Pregled sofinanciranja športne infrastrukture v letih 1994 do 2010. http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/sportna_infrastruktura/ (dostop 5. 11. 2012).

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (2000). Uradni list RS, št. 24/2000, 31/2000 popravek.

Nogometna zveza Slovenije (2012). Nogometna igrišča v Sloveniji. Ljubljana: Nogometna zveza Slovenije.

OECD (2010). OECD Better Life Index. http://www.oecdbetterlifeindex.org/ (dostop 15. 2. 2013).

Petrovič, D. (2007). Trirazsežne (tematske) karte v prostorskem načrtovanju = Three-dimensional (thematic) maps in spatial planning. Geodetski vestnik, 51(2), 293–303.

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (2008). Uradni list RS, št. 108/08.

Register nepremične kulturne dediščine. Vpogled v seznam nepremične kulturne dediščine. http://giskd.situla.org (dostop 22. 11. 2012).

Siebold, M., Klingmüller, A. (2004). Sports Facility Financing and Development Trends in Europe and Germany 2003. Marquette Sports Law Review, 15(1/9), 75–91.

Siegfried, J., Zimbalist, A. (2000). The Economics of Sports Facilities and Their Communities. Journal of Economic Perspectives, 14(3), 95–114.

Slovenska turistična organizacija (2011). Smučarska središča v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska turistična organizacija.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (2008). Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013. Ljubljana.

Statistični urad RS (1998). Primerjava podatkov športnih objektov iz popisa 1975, 1982/83, 1991, 1995. www.stat.si/letopis/1998/08_98/08-28-98.xls (dostop 25. 10. 2012).

Statistični urad RS (2012). Podatki o prebivalstvu po občinah. http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/ varval.asp?ma=05C4002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40_prebivalstvo_obcine/&lang=2 (dostop 25. 10. 2012).

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (2011). Uradni list RS, št. 109/2011.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (2011). Uradni list RS, št. 3/11.

Veljanovski, T., Kanjir, U., Kovačič, P. (2012). Ocena števila prebivalcev v neformalnem naselju Kibera iz rabe tal z metodo objektne klasifikacije. V: Ciglič, R. (ur.), Perko, D. (ur.), Zorn, M. (ur.), GIS v Sloveniji 11. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. (str. 91–98). Ljubljana: Založba ZRC.

Vertelj Nared, P., Simoneti, M. (2011). Analiza podatkovnih baz o mestnih zelenih površinah kot središče za razpravo o povezavi med kakovostjo in uporabnostjo podatkov = Analysis of green areas databases as a starting point of discussion on relation between quality and usefulness of data. Geodetski vestnik, 55(2), 366–380.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.366-380

Wilbur, C. R. 2000. Economics and Politics of Sport Facilities. Westport: Quorum Books.

Zakon o gozdovih (1993). Uradni list RS, št. 30/1993, s spremembami.

Zakon o graditvi objektov (2002). Uradni list RS, št. 110/2002, s spremembami.

Zakon o športu (1998). Uradni list RS, št. 22/1998.

Zakon o varnosti na smučiščih (2006). Uradni list RS, št. 3/2006