ANALIZA VIŠINE PLAČILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI PO LETU 1979
AN ANALYSIS OF LAND DEVELOPMENT TAX FOR THE CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO URBAN USE IN SLOVENIA AFTER 1979

Tina Cimprič, Alma Zavodnik Lamovšek, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.561-577

 

Izvleček:

V članku je obravnavano področje varovanja kmetijskih zemljišč pred pozidavo v Sloveniji z vidika plačila zaradi spremembe namembnosti. Posebno plačilo zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč je bilo na območju Slovenije uvedeno v sedemdesetih letih preteklega stoletja, z njim so želeli upočasniti takratne izredno velike posege v kmetijski prostor in hkrati pridobiti finančne vire za vlaganja v kmetijstvo, predvsem v agrarne operacije. V raziskavi smo preučevali metodologijo obračunavanja ter višino odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč na območju Slovenije za posamezne časovne intervale v obdobju 1979–2012. Poleg rezultatov raziskave predstavljamo zakonska določila, ki so v posameznih obdobjih urejala področje obravnave. Višina namenskega plačila zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč je za študijsko obdobje predstavljena za tri katastrske okraje (Novo mesto, Kranjsko Goro, Mursko Soboto) ter podrobneje za izvedene primere plačil na območju upravne enote
Lendava v katastrskem okraju Murska Sobota. Ugotovili smo, da se je višina plačila zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč spreminjala po obdobjih in da je bila v preteklosti že veliko višja od višine plačila, ki je bila določena s spremembo zakonodaje v letu 2011 in v letu 2012 še znižana.

Ključne besede: zemljišče, tla, kmetijsko zemljišče, izguba tal zaradi pozidave, sprememba namembnosti, odškodnina za spremembo namembnosti, varovanje kmetijskih zemljišč, zakon o kmetijskih zemljiščih

 

Abstract:

This article discusses the field of agricultural land protection against soil sealing in Slovenia from the perspective of the land development tax applied to land-use changes. In Slovenia, the land development tax for agricultural land use change was introduced in 1970s with the aim to slow-down the then huge interventions in agricultural land and at the same time to get financial resources for investments in agriculture, in particular for the purpose of agrarian operations. In the research, the methodology for calculating the land development tax for conversion of agricultural land to built-up land and the amount of the tax in Slovenia during reference intervals in the study period 1979-2012 is analysed. The results of the research are presented together with the legal framework, which regulated the discussed field in individual time periods. For the study period, an analysis of methodology for calculating the agricultural land development tax was done for three cadastral districts (Novo mesto, Kranjska Gora and
Murska Sobota), and an in-depth analysis of actual payments was done in the area of administrative unit of Lendava in the cadastral district of Murska Sobota. It has been shown that the amount of the agricultural land development tax was changing in the study period and that its value in the past had significantly exceeded the amount, which was determined with the change of legislation in 2011, and has been even decreased in 2012.

Keywords: land, soil, agricultural land, soil sealing, change of intended use, land development tax, agricultural land protection, Agricultural Land Act

 

Literatura / References:

Cimprič, T. (2012). Analiza višine odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1979–2011. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Drobne, S., Grilj, T., Lisec, A. (2009). Real estate market activity in Slovenia in 2000-2006. Geodetski vestnik, 53(3), 561–579.

Larsson, G. (1997). Land Management: Public Policy, Control and Participation. Stockholm: Byggforskningsradet.

Lisec, A. (2007). Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost kmetijskih zemljišč v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.