SEMANTIČNI SPLET IN KONCEPT GLOBALNE GEO-ONTOLOGIJE
SEMANTIC WEB AND THE CONCEPT OF GLOBAL GEO-ONTOLOGY

Marjan Čeh, Domen Smole, Tomaž Podobnikar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.03.513-522

 

Izvleček:

S širjenjem aplikacij geografskih informacijskih sistemov (GIS) na svetovnem spletu se povečuje potreba po prepoznavanju pristopov, s katerimi različne skupine uporabnikov konceptualizirajo domeno prostora geografskih razsežnosti. V raziskavi predstavljamo, kako je mogoče izdelati povezovalni semantični referenčni sistem prostora geografskih razsežnosti v semantičnem spletu, in sicer v smislu izdelave koncepta globalne geo-ontologije. Koncept sloni na splošni ontologiji predstavitve znanja in temelji na predmetno-pojmovnih pojavnih oblikah ter hkrati na prvobitnih in naprednih človeških aktivnostih. Razvita ontologija obsega 588 konceptov na petih ravneh in je razširljiva. Z zamislijo se uveljavljajo pravila, ki so veljavna v vsaki tovrstni ontologiji: neodvisnost od lokacije, časovnega preseka in kulture.

Ključne besede: ontologija, semantični splet, geografski prostor, logika, semantični referenčni sistem, globalna geo-ontologija

 

Abstract:

Geographic information systems have been applied on the World Wide Web with different approaches and there is a need to recognize how different groups of users conceptualize the domain of geographic space. In our research, we present an attempt to model a semantic reference system in a semantic web by the concept of global geo-ontology. Taxonomy is based on general knowledge representation as physical and conceptual shapes, simultaneously with basic and advanced human activities. Developed ontology includes 588 concepts on five levels and is extendable. Within such a structure, the rules as independence of location, time frame and culture are respected.

Keywords: ontology, semantic web, geographic space, logic, semantic reference system, global geo-ontology

 

Literatura / References:

Berners-Lee, T. (2009). Linked Data, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html (dostop 8.8.2013).

Berners-Lee, T., Hendler, J., Lassila, O. (2001). The Semantic Web, Scientific American, 29–37.

Bucher, B. (2000). Users Access to Geographic Information Resources: a Model of Tasks and Roles to Specify Intentional Uses Regarding Available Resources. V: Winter S. (ur.). Geographical Domain and Geographical Information Systems, Geo-info series, Technical University of Vienna, Department of Geoinformation, Avstrija, Vol. 17, 29-32.

Čeh, M. (2003). Semantična integracija zbirk prostorskih podatkov. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana.

Čeh, M., Smole, D., Podobnikar, T. (2012). Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda. Geodetski vestnik, 56(1), 57-69, Ljubljana.

De Bruijn, J., Fensel, D. (2009). Ontologies and Their Definition. Encyclopedia of Library and Information Sciences. New York.

Egenhofer, M. (2002). Toward the Semantic Geospatial Web. 10th ACM International Symposium on Advances in Geographic Information System. New York, ZDA.

Egenhofer, M., Mark, D. (1995). Naive geography. COSIT ’95, LNCS 988, Springer Verlag, Berlin, Nemčija.

Fonseca, F., Câmara, G., Monteiro, A. (2006). A Framework for Measuring the Interoperability of Geo-Ontologies. V: Spatial Cognition & Computation, 6(4). 307-329 4.

Frank, A. (1999). Spatial Ontology: A geographical Information Point of View, Spatial and Temporal Reasoning. Dordrecht, Nizozemska.

Frank, A. (2001). Tiers of Ontology and Consistency Constraints in Geographical Information Systems. International Journal of Geographical Information Science, 15(7), 667-678.
http://dx.doi.org/10.1080/13658810110061144
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13658810110061144#.U8egmbGjIuJ

Gomez, A., Benjamins, R. (1999). Overview of Knowledge Sharing and Reuse Components: Ontologies and Problem- Solving Methods. Workshop on Ontologies and Problem-Solving Methods, IJCAI ’99, Stockholm, Švedska.

Gruber, T. (1993). Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing. Workshop on Formal Ontology, Padova, Italija.

Janowicz, K. (2012). Observation-Driven Geo-Ontology Engineering. Transactions in GIS, Wiley, New York, 16(3).

Kononenko, I. (2005). Strojno učenje – 2. popravljena in dopolnjena izdaja, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana.

Kuhn, W. (1996). Semantics of Geographic Information. Geo-info series, Vol. 7, Technical University of Vienna, Department of Geoinformation, Avstrija.

Kuhn, W. (2003). Semantic Reference Systems. International Journal of Geographical Information Science, 17(5), 405- 409.
http://dx.doi.org/10.1080/1365881031000114116
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1365881031000114116#.U8eg_rGjIuI

O’Dea, D., Geoghegan, S., Ekins, C. (2005). Dealing with Geospatial Information in the Semantic Web. Proceedings of the 2005 Australasian Ontology Workshop, Sydney, Australia.

Raubal, M. (2004). Formalizing Conceptual Spaces. Formal Ontology in Information Systems, Proceedings of the Third International Conference (FOIS 2004), 114. Amsterdam, Nizozemska.

Robnik-Šikonja, M. (1997). Razvoj hevristike za usmerjanje učenja regresijskih dreves. Magistrska naloga, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Ljubljana.
 
Smole, D., Čeh, M., Podobnikar, T. (2011). Evaluation of Inductive Logic Programming for Information Extraction from Natural Language Texts to Support Spatial Data Recommendation Services. International Journal of Geographical Information Science 25(11), 1809-1827.
http://dx.doi.org/10.1080/13658816.2011.556640
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13658816.2011.556640#.U8ehOLGjIuI

Sowa, J. (2000). Ontology, Metadata, and Semiotics. Conceptual Structures: Logical, Linguistic, and Computational Issues, Lecture Notes in AI, št. 1867, Berlin, Nemčija.

Uršič, M., Markič, O. (2009). Osnove logike. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana.