ODLOČITVENI MODEL POVEZOVANJA RAČUNOVODSKE IN TEHNIČNE EVIDENCE GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
A DECISION MODEL FOR INTEGRATION OF THE FIXED ASSETS REGISTER AND TECHNICAL REGISTER OF PUBLIC SERVICE INFRASTRUCTURE

Petra Pergar, Matija Polajnar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.286-298

 

Izvleček:

Na področju načrtovanja, gradnje in upravljanja gospodarske javne infrastrukture se v svetu in Sloveniji poudarja problematika financiranja in dolgoročne zanesljivosti sistemov. V ta namen je treba vzpostaviti učinkovita orodja za podporo odločanju. Podlaga za to pa so ustrezne evidence. V Sloveniji so omrežja, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture evidentirani v računovodski in tehnični evidenci. Čeprav imata enako vsebino, med seboj praviloma nista povezani. Z njuno kvalitativno in kvantitativno analizo v 13 lokalnih skupnostih v Sloveniji je v prispevku predlagan odločitveni model njunega povezovanja in usklajevanja. Predlagani model lokalnim skupnostim ponuja možnosti za pristop k povezovanju med tehnično in računovodsko evidenco gospodarske javne infrastrukture. To bo prvi korak k oblikovanju učinkovitih orodij za podporo odločanju pri upravljanju gospodarske javne infrastrukture.

Ključne besede: gospodarska javna infrastruktura, tehnična evidenca gospodarske javne infrastrukture, evidenca osnovnih sredstev

 

Abstract:

One of the key issues in the planning, construction and management of public service infrastructure is financing such infrastructure and ensuring its long-term reliability. For this purpose, it is necessary to establish effective asset management tools. The basis for the creation of such tools is relevant registers. In Slovenia, the technical register and fixed assets register of public service infrastructure both represent the same subject from different points of view, but they are usually not interconnected. Qualitative and quantitative analyses of both registers in 13 local communities in Slovenia were used to develop a decision model for the integration of the fixed assets register and the technical register of public service infrastructure. The proposed decision model will offer local communities one possible approach for connecting the technical register and fixed assets register of public service infrastructure. This will be the first step towards the establishment of effective asset management tools for managing public service infrastructure.

Keywords: public service infrastructure, technical register, fixed assets register

 

Literatura / References:

Borneman, A. (1953). Improving depreciable fixed asset accounting. Accounting Review, 28(2), 3p. http://web.ebschohost.com. (14. 11. 2011)

Danč, S. (2009). Problemi določanja prodajnih cen v komunalnem podjetju (primer podjetja za oskrbo s pitno vodo). Magistrska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Halužan, N. (2008). Poslovni in davčni vidik amortizacije na področju javnih komunalnih podjetij. Magistrska naloga. Maribor, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta.

Jereb, S. (2002). Evidentiranje osnovnih sredstev v upravljanju na podlagi cenitev infrastrukturnih omrežij. V: Računovodstvo v javnih podjetjih, zbornik referatov, Radenci, oktober 2002, LM Veritas, Ljubljana, 57–76.

Jereb, S. (2009). Ekonomska načela (in pravne podlage), ki jih je treba upoštevati pri vzpostavljanju prihodnje ureditve izvajanja gospodarskih javnih služb. V: Računovodstvo v javnih podjetjih. Zbornik referatov, Radenci, oktober 2009, 13–34.

Klemenčič, T. (1997). Komunalno gospodarstvo. Ljubljana, Svetovalni center, Potens: 511 str.

Kavčič, S., Klobučar, N., Mörec, B., Vidic, D. (2003). Amortizacija v obveznih lokalnih gospodarskih javnih službah varstva okolja. Ljubljana, Svetovalni center d. o. o.

Mlinar, J. (2008). Prostorski podatki kot pogoj za trajnostno upravljanje gospodarske javne infrastrukture. Geodetski vestnik, 52(4), 812–821.

Ragin, C. C. (2007). Družboslovno raziskovanje: enotnost in raznolikost metode. Prevod dela: Constructing Social Research. Prevajalec in urednik: Fink, M. H., s sodelavci. Fakulteta za družbene vede. Ljubljana. 218 str.

Rakar, A. (1995). Kataster komunalnih naprav med mojstrsko miselnostjo in računalniško obsedenostjo. Geodetski vestnik, 93(3), 215–221.

Rakar, A. (2009). Pomen in vloga katastrov gospodarske javne infrastrukture pri urejanju medsebojnih odnosov med občino in izvajalci gospodarskih javnih služb. V: Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Sloveniji: II. konferenca, Ljubljana, 13. 10. 2009. Spletna izdaja, Ljubljana: GURS: MVŠZT.

Rakar, A., Šubic Kovač, M., Pergar, P., Polajnar, M., Černe, T., Mesner, A., Zajc, T., Puhar, M., Flis, L. (2011). Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno ohranitev: CRP - V5-1087: končno poročilo o rezultatih raziskav.

Rakar, A. (2012). Dezinvestiranje na področju komunalne infrastrukture kot državni razvojni problem. V: Zbornik 2. problemske konference komunalnega gospodarstva, Podčetrtek, 27.–28. 9. 2012. GZS Zbornica komunalnega gospodarstva, 9–16.

Revizijsko poročilo Računskega sodišča o smotrnosti vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja ZKGJI (2008). Ljubljana: Računsko sodišče Republike Slovenije.

Sahely, H. R., Christopher, A., Kennedy, A., Adams, B. J. (2005). Developing sustainability criteria for urban infrastructure systems. Can. J. Civ. Eng. 32, 72–85. DOI: 10.1139/L04-072.

Stošicki, S. (2002). Problemi ocenjevanja infrastrukturnih sredstev. V: Zbornik referatov 5. letne konference ocenjevalcev vrednosti, Otočec 13.–14. julij 2002. Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 5–21.

Šubic Kovač, M., Rakar, A. (2008). Informacijske podlage za posamično vrednotenje nepremičnin. Geodetski vestnik, 52(4), 696–705.

Vanier, D. J. (2001). Why industry needs asset management tools. Journal of Computing in Civil Engineering 15(1), 35–43.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0887-3801(2001)15:1(35)
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290887-3801%282001%2915%3A1%2835%29