DINAMIKA SELITEV IN DELOVNE MOBILNOSTI V URBANA SREDIŠČA SLOVENIJE, 2000–2011

Samo Drobne, Tina Rajar, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.313-332

 

DYNAMICS OF MIGRATION AND COMMUTING TO THE URBAN CENTRES OF SLOVENIA, 2000-2011

Samo Drobne, Tina Rajar, Anka Lisec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.02.333-353

 

Izvleček:

V prispevku predstavimo dinamiko selitev in delovne mobilnosti v izbrana urbana središča Slovenije v letih 2000–2011. Vpliv privlačnosti urbanih središč, vpliv oddajanja tokov selivcev in vozačev na delo v izvoru ter vpliv razdalje med izvorom in ponorom na selitve in delovno mobilnost v urbana središča Slovenije smo analizirali v prostorskem interakcijskem modelu. Dinamiko preučevanih vplivov smo analizirali ter primerjali za obdobje pred pojavom gospodarske krize v Sloveniji (2000–2007) in med njo (2008–2011). Urbana središča Slovenije smo obravnavali glede na njihovo opredelitev v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije na štirih ravneh: nacionalna središča mednarodnega pomena, središča nacionalnega pomena, središča regionalnega pomena in središča medobčinskega pomena. 

Ključne besede: selitev, delovna mobilnost, dinamika, urbana središča, Slovenija

 

Abstract:

In this paper, the dynamics of migration and commuting into the urban centres of Slovenia in 2000–2011 is presented. The influence of the attractiveness of urban centres, the influence of the emissiveness of migration and commuting flows in the origin and the influence of the distance between origins and destinations on migration and commuting flows into the urban centres in Slovenia were analysed in a spatial interaction model. The dynamics of the parameters were analysed for the period before (2000-2007) and in the economic crisis (2008-2011). According the Spatial Development Strategy of Slovenia, the urban centres of Slovenia were considered at four levels: national urban centres of international importance, urban centres of national significance, urban centres of inter-regional significance and urban centres of inter-municipal significance.

Keywords: migration, commuting, dynamics, urban centres, Slovenia

 

Literatura / References:

Bevc, M., Zupančič, J., Lukšič-Hacin, M. (2004). Migracijska politika in problem bega možganov. Raziskovalna naloga. Ljubljana, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut za narodnostna vprašanja (http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/MBevc.pdf, dostop: 1. 12. 2012).

Bole, D. (2004). Dnevna mobilnost delavcev v Sloveniji = Daily mobility of workers in Slovenia . Acta geographica Slovenica, 44(1), 25–45.
http://dx.doi.org/10.3986/AGS44102
http://giam.zrc-sazu.si/index.php?q=en/node/293

Bole, D. (2011). Spremembe v mobilnosti zaposlenih: primerjalna analiza mobilnosti delavcev v največja zaposlitvena središča Slovenije med letoma 2000 in 2009. Acta geographica Slovenica, 51(1), 93–108.
http://dx.doi.org/10.3986/AGS51104
http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/483

Cesario, F. J. (1973). A generalized trip distribution model, Journal of Regional Science, 13, 233–247.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.1973.tb00398.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9787.1973.tb00398.x/abstract

Cesario, F. J. (1974). More on the generalized trip distribution model, Journal of Regional Science, 14, 389–397.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.1974.tb00461.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9787.1974.tb00461.x/abstract

Champion, T., Coombes, M., Brown D. L. E. (2009). Migration and Longer-Distance Commuting in Rural England. Regional Studies, 43(10), 1245–1259.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400802070902
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343400802070902#.U8PF0rGjIuI

Drobne, S. (2012). Vpliv razdalje na tokove delavcev vozačev v Sloveniji. V: Ciglič, R., Perko, D., Zorn, M. (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012 (GIS v Sloveniji, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 143–152.

Drobne, S. (2013). Privlačnost mestnih in podeželskih območij Slovenije za notranje selitve in delovno mobilnost. V Hudoklin, J., Simič, S., Podeželska krajina kot razvojni potencial , zbornik prispevkov posveta Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Ljubljana, 15-24.

Drobne, S., Bogataj, M. (2011a). Case study of Slovenia: The accessibility and the flow of human resources between Slovenian regions at NUTS 3 and NUTS 5 levels. ESPON - ATTREG: The Attractiveness of European region and cities for residents and visitors. Ljubljana, Šempeter pri Gorici.

Drobne, S., Bogataj, M. (2011b). Accessibility and flow of human resources between Slovenian regions. Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Mediterranean Institute for Advanced Studies. Ljubljana, Šempeter pri Gorici.

DRSC (2012). Mreža državnih cest, Slovenija, letno poročilo. Družba Republike Slovenije za ceste. Ljubljana.

Evers, G. H. M., Van der Veen, A. (1985). A Simultaneous Non-Linear Model for Labour Migration and Commuting, Regional Studies, 19(3), 217–229.
http://dx.doi.org/10.1080/09595238500185241
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09595238500185241#.U8PGLLGjIuI

GURS (2012). Prostorski podatki o občinah v Sloveniji, Geodetska uprava RS, Ljubljana.

Haynes, K. E., Fotheringham, S. (1984). Gravity and spatial interaction models. SA GE publications, Inc.

Fotheringham, A. S. and O’Kelly, M. E. (1989). Spatial Interaction Models: Formulations and Applications, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

Kajzer, A. (2011). Vpliv gospodarske krize na trg dela v Sloveniji in izzivi za politiko trga dela, IB Revija, 45(4), 13–21.

Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration, Demography, 3(1), 47–57.
http://dx.doi.org/10.2307/2060063
http://link.springer.com/article/10.2307%2F2060063

Lundholm, E. (2010). Interregional Migration Propensity and Labour Market Size in Sweden, 1970–2001. Regional Studies, 44(4), 455–464.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400802662674
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00343400802662674#.U8PGzbGjIuJ

SPRS (2004). Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Ljubljana. (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/drugo/en/sprs_eng.pdf, dostop: 15. 8. 2012).

OECD (2009). Country statistical profiles (http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CSP2009, dostop: 1. 12. 2012).

Resolucija o poglavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora. Uradni list SRS, št. 43/1973. Ljubljana.

SURS (2002). Popis 2002. Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana (http://www.stat.si/popis2002/si/default.htm, dostop: 14. 5. 2012).

SURS (2006). Selitveno gibanje, Slovenija, 2005. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=432 , dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2007). Selitveno gibanje, Slovenija, 2006. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1099, dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2008). Selitveno gibanje, Slovenija, 2007. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1823, dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2009a). Selitveno gibanje, Slovenija, 2008. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2666, dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2009b). Uvedba nove statistične metodologije na področju statistike selitev. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS, Oddelek za demografske statistike (www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_22/Sos22_s1132-2009.doc, dostop: 9. 10. 2012).

SURS (2010a). Selitveno gibanje, Slovenija, 2009. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS. (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3362, dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2010b). Delovne migracije, Metodološka pojasnila. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/07-234-MP.htm, dostop: 9. 10. 2012).

SURS (2011a). Selitveno gibanje, Slovenija, 2010. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4064, dostop: 13. 5. 2012).

SURS (2011b). Naravno in selitveno gibanje prebivalstva, Metodološka pojasnila. SI-STAT, Podatkovna baza Statističnega urada Republike Slovenije. Ljubljana, SURS (http://www.stat.si/doc/metod_pojasnila/05-021-MP.htm#_Toc291239376, dostop: 9. 10. 2012).

SURS (2012a). Selitveno gibanje prebivalstva med občinami Slovenije, Slovenija, letno (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05I2002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/25_selitveno_gibanje/10_05I20_selitveno_gibanje/&lang=2, dostop: 1. 11. 2012).

SURS (2012b). Delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po občinah prebivališča in občinah delovnega mesta po spolu, občine, Slovenija, letno (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0723405S&ti=&path=../Database/Dem_soc/07_trg_dela/05_akt_preb_po_regis_virih/10_07234_delovne_migracije/&lang=2, dostop: 1. 11. 2012).

UMAR (2009). Socialni razgledi 2008. Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Stewart, J. Q. (1941). An inverse distance variation for certain social influences. Science, 93, 89–90.
http://dx.doi.org/10.1126/science.93.2404.89
http://www.sciencemag.org/content/93/2404/89

Stewart, J. Q. (1942). A measure of the influence of population at a distance. Sociometry, 5, 63–71.
http://dx.doi.org/ 10.2307/2784954
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2784954?uid=3739008&uid=2&uid=4&sid=21104490392273

Stewart, J. Q. (1948). Demographic gravitation: evidence and applications. Sociometry, 11, 31–58.
http://dx.doi.org/10.2307/2785468
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2785468?uid=3739008&uid=2&uid=4&sid=21104490392273

Taylor, P. J. (1975). Distance Decay in Spatial Interactions. Concepts and Techniques in Modern Geography. Geo Books.

Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T. (2008). Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja = Small and medium-size towns as the basis of polycentric urban development. Geod. vestn., 52(2), 290–312.

Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S.(2011). Evaluation of the transport and other national policies for sustainable development as key for cohesion policy of Slovenia: experiences and thoughts for future. V: Regional Studies Association - The International Forum for Regional Development Policy and Research. Seaford: RSA , 1-19 (http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Zavodnik.pdf, dostop: 4. 12. 2011).

Zipf, G. K. (1946). The P1P2/d hypothesis: The case of railway express, Journal of Psychology, 22, 3–8.
http://dx.doi.org/10.1080/00223980.1946.9917292
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.1946.9917292#.U8PM9LGjIuJ