PREDLOG ZA SPREMEMBO URBANEGA SISTEMA SLOVENIJE
PROPOSAL OF CHANGES IN THE URBAN SYSTEM OF SLOVENIA

Andrej Pogačnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.097-111

 

Izvleček:

V članku avtor raziskuje hipotezo, da se urbani sistem Slovenije v zadnjih dvajsetih letih ni razvijal, kot je bilo načrtovano. Večja mesta so se razvijala bolj, in sicer v obliki suburbanizacije, manjša pa so stagnirala in niso upravičila svoje vloge nacionalnih središč. Tako predlaga vnovično znanstveno preveritev urbanega sistema kot sestavine novega državnega strateškega prostorskega načrta. Zagovarja tezo, naj država krepi samo sedem regionalnih središč (vključno z mesti nacionalnega pomena – Ljubljano, Mariborom in Koprom), druga mesta pa naj se razvijajo po načelih svobodnega tekmovanja.

Ključne besede: urbani sistemi, Slovenija, policentrizem, regionalni razvoj

 

Abstract:

In this article, the author researches the hypothesis that the urban system in Slovenia has not followed the planning goals over the previous 20 years. Large cities have grown in the form of suburbanisation, while smaller cities have stagnated and have not reached the level of regional centres. The author proposes a new scientific examination of urban systems as a part of Strategic Spatial Plan of the Republic of Slovenia. His thesis is that seven regional urban centres in Slovenia should be developed (including the cities of Ljubljana, Maribor and Koper) as the core of polycentric urbanisation. Other cities should develop according their potentials following free market conditions.

Keywords: urban systems, Slovenia, polycentric development, regional development

 

Literatura / References:

Beavon, K. (1977). Central Place Theory: a Reinterpretation. Harlow, Longman.

Bourne, L. S., Simmons, J. W. (1978). Systems of Cities. Oxford University Press, New York.

Bylund, E. (1960). Theoretical Considerations regarding the Distribution of Settlements in Inner North of Sweden. Geografiska Annaler, 42, 225–231.
http://dx.doi.org/10.2307/520290OKE

CEMAT (2003). Ljubljanska deklaracija o prostorski razsežnosti vzdržnega razvoja. MOPE, Ljubljana.

Christaller, W. (1933). Die Zentralen Orte Suddeutschland. Fischer Pub. Jena.

Coffey, W. (1998). Urban System Research: an Overview. Canadian Journal of Regional Science, 21, 327–364.

ECTP (2003). The New Charter of Athens, Alinea Editrice. Firenze.

ESPON (2007). Scenarios on the territorial Future of Europe. ESPON Project 3.2., Belgija.

ESPON (2010). Future Orientation of Cities. Applied Research, 2013/1/1.

GURS (2010). Podatkovna baza, http://www.gu.gov.si/.

Howard, E. (1898): To-morrow, (Garden Cities of Tomorrow, 2002). Faber & Faber, London.

Kokole, V. (1968). Sodobni trendi urbanizacije v Sloveniji. Urbanistični inštitut SRS in Biro za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana.

Komisija Evropske skupnosti (2008). Zelena knjiga o teritorialni koheziji. Bruselj.

Ministrstvo za okolje in prostor (2000). Evropske prostorsko razvojne perspektive. Slovenska verzija, MOP UPP, 2000.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (2004). Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Urad za prostorski razvoj, Ljubljana.

Odmann, E., Dahlberg, G. B. (1970). Urbanisation in Sweden. National Institute of Building and Urban Planning Research, Stockholm.

OECD (2011). OECD Territorial News: Slovenia. OECD Publishing.

Pichler-Milanović, N. (2010). Europeanization of Ljubljana: Towards Competitiveness and Sustainability? V: A. Hemedinger, A. Wolffhard. The Europeanisation Of Cities: Policies, Urban Change & Urban Networks, Amsterdam: Techne Press.

Planiranje na Poljskem (1979). Zavod SRS Za regionalno prostorsko planiranje.

Plut, D. (2006). Mesta in sonaravni razvoj. Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana (glej poglavji 7.1 in 9.2.3).

Pogačnik, A., Foški, M., Konjar, M., Drobne, S. (2011). Analiza stanja, razvojnih teženj ter usmeritev za strateški prostorski razvoj Slovenije. Končno poročilo raziskovalne naloge. CRP projekt. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana. Tipkopis.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T., Trobec, B., Pichler-Milanović, N., Konjar, M., Štefula, M. (2009). Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij. Drugo poročilo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.

Srečanje ministrov EU (2007). Leipziška listina o trajnostnih evropskim mestih. Leipzig.

Srečanje ministrov EU (2011). Territorial Agenda of the EU 2020. Gödölo, Madžarska.

SURS 2010. Podatkovna baza, http://www.stat.si/.

Šarec, A. (2004). Petnajstcentrična Slovenija. Ljubljana, Urbani izziv 10(2), 28–32. Zavod SRS za regionalno prostorsko planiranje (1974). Zasnova urbanizacije – Regionalni prostorski plan za območje SR Slovenije, Ljubljana.

Zavodnik Lamovšek, A. (2007). Settlement Patterns in Europe. V: P. Getimis, G. Kafkalas (ur.): Overcoming Fragmentation, Ashgate.