GEODETSKA DEJAVNOST IN ENOTNI TRG EU – PRIJATELJA ALI SOVRAŽNIKA?
CADASTRAL SURVEYING AND EU SINGLE MARKET – FRIENDS OR FOES?

Janja Hojnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.046-065

 

Izvleček:

V članku je obravnavana geodetska dejavnost glede na pravna načela enotnega trga EU. Dvajset let po njegovi vzpostavitvi namreč še vedno ni jasno, koliko njegova načela veljajo tudi za geodetsko dejavnost. Članek pojasnjuje temeljna pravna načela enotnega trga EU, v ta okvir umešča posebno naravo geodetske dejavnosti, ki je tako raznovrstna, da načela enotnega trga ponekod veljajo, drugod pa spet ne. V zadnjem delu avtorica presoja, kako slovenski Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1) vzpostavlja kompromis med zaščito nacionalnih interesov na geodetskem področju, varstvom strank in prednostmi enotnega trga EU.

Ključne besede: enotni trg EU, geodeti, svoboda gibanja delavcev, prosti pretok storitev, svoboda ustanavljanja

 

Abstract:

This article discusses cadastral surveying activities in the light of EU single market principles. Twenty years after its completion, it is still unclear to what extent these principles apply, including for the cadastral surveying activities. This article explains the fundamental legal principles of the EU single market and assesses the specific nature of cadastral surveying, which is partly excluded from and partly subject to the single market principles. In the last part of the article, the author assesses how the Slovenian Land Survey Service Act (ZgeoD-1) establishes a compromise between protection of national interests in cadastral surveying, the protection of clients and the advantages
of the EU single market.

Keywords: EU single market, cadastral surveyors, free movement of workers, free provision of services, freedom of establishment

 

Literatura / References:

Craig, P. (2002). The Evolution of the Single Market, v: Barnard C., Scott J. (ur.), The Law of the Single European Market, Unpacking the Premises, Hart Publishing, Oxford.

Davies, G. (2003). European Union Internal Market Law. London: Cavendish Publishing.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, UL L 255, 30.9.2005, str. 22.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, UL L 376, 27.12.2006, str. 36–68.

Evidenca reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 50/2006.

Ferčič, A. (2011). Državne pomoči podjetjem: teorija, praksa in predpisi, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije.

Gerber, D. J. (1994). Constitutionalizing the Economy: German Neo-Liberalism, Competition Law and the “New”

Europe, American Journal of Comparative Law, let. 42, str. 25.
http://dx.doi.org/10.2307/840727

Grilc, P. (2004). Pravo Evropske unije, 2. knjiga, Cankarjeva založba, Ljubljana.

Henssler, M., Kilian, M. (2010). Die Stellung des Vermessungsingenieurs im Europarecht, Wißner-Verlag, 1. Auflage, maj 2010.

Henssler, M. (2009). Conditions for cross-border activity of geodetic surveyors under European Law, govor na Autumn

CLGE General Assembly 2009 v Rimu, Italija, <http://www.clge.eu/documents/events/65/Henssler%20Paper.pdf> (dostop 12. 2. 2012).

Knez, R. (2003). Prosto gibanje delavcev, Evro PP, 18. 12. 2003, leto 1, št. 4, str. 19–23.

Knowledge Exchange Network »Cadastre and Land Registry« (2010). Impact of EU Legislation on Cadastral Surveying,

April 2010, <http://www.clge.eu/documents/reports//ImpactEULegislationOnCadastralSurveying2010.pdf> (dostop 12. 2. 2012).

Komisija (1988). Commission Notice on Public Service Derogation, Uradni list EGS 1988, C 72, str. 2.

Komisija (2011). Akt za enotni trg, Dvanajst pobud za okrepitev rasti in zaupanja, „Skupaj za novo rast“, COM (2011) 206 končno.

Monti, M. (2010). A New Strategy for the Single Market, At the Service of Europe Economy and Society, <http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf> (dostop 10. 5. 2010).

New measures to improve EU job mobility for professionals, Single Market News, november 2005 – http://europa.eu.int/comm/internal_market/smn/index_en.htm (dostop 30. 4. 2009).

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve, Uradni list RS, št. 45/2004.

Predlog zakona o geodetski dejavnosti. EVA: 2009-2511-0009.

Repas, M. (2010). Konkurenčno pravo v teoriji in praksi: omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij, Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije.

Uredba o določitvi obrtnih veljavnosti in obrti podobnih dejavnosti, Uradni list RS, št. 18/2008.

Uredba Sveta št. 1612/68 (EGS) z dne 15. oktobra 1968 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, UL L 257, 19.10.1968, str. 2–12.

Usher, J. (2000). The Law of Money and Financial Services in the European Community, Clarendon Press, Oxford. Zakon o geodetski dejavnosti (ZGoeD-1), Uradni list RS, št. 77/2010.

Zakon o graditvi objektov, Uradni list RS, št. 110/2002.

Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, za opravljanje reguliranih poklicev (ZPKEU), Uradni list RS, št. 21/2002.

Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT), Uradni list RS, št. 21/2010.