UPORABNOST PODATKOV SATELITSKEGA IN LETALSKEGA DALJINSKEGA ZAZNAVANJA ZA OPAZOVANJE IN KARTIRANJE VODNIH POVRŠIN
USEFULNESS OF SATELLITE AND AERIAL REMOTE SENSING DATA FOR MONITORING AND MAPPING OF SURFACE WATERS

Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, Peter Lamovec, Krištof Oštir

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.786-801

 

Izvleček:

Prispevek prinaša pregled in primerjavo zmožnosti zaznavanja vodnih objektov ali vodnih površin z različnimi sistemi daljinskega zaznavanja: optičnimi in radarskimi satelitskimi senzorji ter optičnimi senzorji na letalih. Zmožnosti zaznavanja vode ocenjujemo z več vidikov, in sicer razlik v prostorski in spektralni ločljivosti posnetkov, zahtevnosti predobdelave in priprave posnetkov, načina obdelave oziroma analize posnetkov ter ustreznosti podatkov za vrsto in namen kartiranja. Pozornost namenjamo tudi vrednotenju uporabnosti podatkov daljinskega zaznavanja glede na uspešnost zaznave območij vode v heterogeno strukturiranih okoljih.

Ključne besede: zaznavanje vode, klasifikacija vode, daljinsko zaznavanje, obdelava posnetkov, radarski in optični posnetki

 

Abstract:

This article presents a review and comparison of the detection capability of water facilities or water surfaces with different systems of remote sensing: optical and radar satellite sensors, as well as optical sensors on aircraft. The capabilities of water detection are estimated from several aspects: differences in the spatial and spectral resolution of imagery, the complexity of imagery pre-processing requirements, and the method of analysis and interpretation feasibilities for the type and purpose of mapping. Particular attention is paid to evaluating the applicability of remote sensing data in light of the detection efficiency of water areas in heterogeneously structured environments.

Keywords: water detection, classification for waters, remote sensing, image processing, radar and optical imagery

 

Literatura / References:

Bric, V., Oven, K., Dežman Kete, V., Mesner, N., Žagar, T., Radovan, D., Petrovič, D., Kosmatin Fras, M., Grigillo, D., Veljanovski, T., Kanjir, U., Oštir, K., Gvozdanovič, T., Smole, D., Bitenc, M. (2012). Kombinirani visokoločljivostni postopki zajemanja, razpoznavanja in vzdrževanje prostorskih podatkov : raziskovalni projekt št. V2-1095 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«. Ljubljana: Geodetski inštitut Slovenije, Končno poročilo, 2012.

Fraser, C. S., Ravanbakhsh, M. (2009). Georeferencing Accuracy of GeoEye-1 Imagery. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 75(5), 634–638.

Gosar, L., Rak, G., Steinnman, F., Banovec, P. (2007). Z LIDAR tehnologijo zajeta topografija v hidravličnih analizah vodotokov. Gradbeniški vestnik, 56, 115–123.

Henderson, F. M., Lewis, A. J. (1998). Principles and Applications of Imaging Radar, 3rd ed. New York (ZDA).

Lamovec, P., Mikoš, M. (2011). Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov – primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007. Geodetski vestnik, 55(3), 483–494.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.03.483-494

Lamovec, P., Oštir, K. (2010). Uporaba strojnega učenja za določitev poplavljenih območij – primer poplav v Selški dolini leta 2007. Geodetski vestnik, 54(4), 661–675.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.661-675

Oštir, K. (2006). Daljinsko zaznavanje. Ljubljana: Založba ZRC.

Oštir, K., Kokalj, Ž., Veljanovski, T., Rakovec, J., Žagar, N. (2011). Uporaba satelitskega daljinskega zaznavanja za napovedovanje in opazovanje poplav. V: Kuhar, M. (ur.): Raziskave s področja geodezije in geofizike 2010: zbornik predavanj. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2011, 87–89.

Petrovič, D., Podobnikar, T., Grigillo, D., Kozmus, K., Vrečko, A., Urbančič, T., Kosmatin Fras, M. (2011). Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji. Geodetski vestnik, 55(2), 304–318. http://www.geodetski-vestnik.com/55/2/gv55-2_304-318.pdf.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.304-318

Veljanovski, T., Kokalj, Ž. (2012). Objektno usmerjeno kartiranje poplav in njihova vloga v poselitvi osrednjega dela Ljubljanskega barja. V: Ciglič, R., Perko, D., Zorn, M. (ur.): Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 63–72.

Veljanovski, T., Lamovec, P., Pehani, P., Oštir, K. (2011a). Comparison of three techniques for detection of flooded areas on ENVISAT and RADARSAT-2 satellite images. V: Geoinformation for disaster management, Gi4DM 2011, Antalya: Talya Convention Center Antalya.

Veljanovski, T., Pehani, P., Kokalj, Ž., Oštir, K. (2011b). Zaznavanje poplav s časovno vrsto radarskih satelitskih posnetkov ENVISAT in RADARSAT-2. V: Zorn, M., Komac, B., Cigčič, R., Pavšek, M. (ur.): Neodgovorna odgovornost (Knjižna zbirka Naravne nesreče, 2). Ljubljana: Založba ZRC, 81–89. http://giam.zrc-sazu.si/sites/defau