VODNA INFRASTRUKTURA IN ZEMLJIŠKI KATASTER
WATER INFRASTRUCTURE AND LAND CADASTRE

Joc Triglav

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.674-690

 

Izvleček:

V članku predstavljamo nekaj nazornih primerov z območja Prekmurja, ki se navezujejo na problematiko evidentiranja vodne infrastrukture v zemljiškem katastru. Prekmurje je med geodeti znano po tem, da ima precej višjo geolokacijsko kakovost zemljiškega katastra kot preostala Slovenija. Geodeti to pri svojem delu praviloma znajo upoštevati, kar pa žal ne velja za druge javne službe, ki so pristojne za posamezna področja prostorskega upravljanja, kot so upravljanje vodne in prometne infrastrukture, evidence kmetijske dejanske rabe idr. S primeri bomo najprej ponazorili škodljive posledice neupoštevanja zemljiškokatastrskih pravil in dejstev pri upravljanju objektov vodne infrastrukture, nato pa predstavili koristi upoštevanja zemljiškokatastrskih pravil in dejstev na primeru obsežnega urejanja in katastrskega evidentiranja mejnega potoka Kučnica na državni meji z Avstrijo. Osnovni namen predstavljene problematike je, da pristojni upravljavci vodne infrastrukture v Sloveniji spoznajo in dosledno upoštevajo temeljno vlogo zemljiškega katastra v prostorskem upravljanju.

Ključne besede: vodna infrastruktura, zemljiški kataster, Prekmurje, dejanska raba, upravljanje s prostorom

 

Abstract:

In the paper we present some illustrative examples from the Prekmurje region that are related to the issue of registration of water infrastructure in the land cadastre. The Prekmurje region is known among surveyors for the fact that it has a much higher geolocation quality of land cadastre in comparison with the rest of Slovenia. Surveyors are usually able to take this fact into account correctly in their work, but unfortunately this does not apply to other public services, which are responsible for specific areas of environmental management, such as water management and transport infrastructure management, records of agricultural actual use, etc. With the presented examples, we first show the damaging consequences of breaching the rules and facts of land cadastre in the management of water infrastructure facilities. Next, we present the beneficial consequences of compliance with land cadastre rules and facts in the case of extensive flow reconstruction of Kučnica stream on the state border with Austria and its recording in land cadastre. The main purpose of the presented cases is to help the competent managers of water infrastructure in Slovenia to understand better and adhere strictly to the fundamental role of land cadastre in the spatial management.

Keywords: water infrastructure, land cadastre, Prekmurje, land use, spatial management

 

Literatura / References:

DAZK, 2012. Digitalni arhiv zemljiškega katastra. Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, 2012.

Direktiva, 2000. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Uradni list Evropske unije, L 327, Bruselj, Belgija, 275 – 346.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/dd/15/05/32000L0060SL.pdf (16. 9. 2012)

Direktiva, 2007. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2007/60/ES z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti. Uradni list Evropske unije, L 288, Bruselj, Belgija, 27 – 34.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:SL:PDF (16. 9. 2012)

DZRS, 2011. Evidenca magnetograma. Državni zbor RS, nadaljevanje 31. seje, 27. september 2011. Državni zbor RS, Ljubljana.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca? mandat=V&type=mag&uid=D0E9D1C6D183FF43C1257918002D4BBC (15. 9. 2012)

Globevnik, L. 2006. Cilji in načini urejanja vodnega režima na reki Muri v Sloveniji. Iz: Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanja voda, Mišičev vodarski dan 2006, 94–98.

Joc Triglav INSPIRE, 2007. Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Uradni list Evropske unije, L 108, Bruselj, Belgija, 1–14.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:sl:PDF (6. 9. 2012)

IzVRS, 2009. Strokovne podlage za izdelavo načrtov upravljanja voda – močno preoblikovana vodna telesa. Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana.

Kohezijski sklad, 2012. Kohezijski sklad za okolje.
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/financni_programi/kohezijski_projekti/ (16. 9. 2012)

Kovačec, J. 1977. Akumulacija Domajinci – obratovalni red. Inženirski biro Elektroprojekt Ljubljana, Grupa Maribor. Maribor, december 1977.

LPDJS Mure, 2012. Letni program del javne službe na območju porečja reke Mure za obdobje I-XII 2012. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje in prostor, Ljubljana, 14 str. (6. 9. 2012)

MOP, 2011. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2011.
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Prora%C4%8Dun/Sprejeti_prora%C4%8Dun/2011/891_OPFN-2011-2511-MOP.pdf (6. 9. 2012)

OGU MS, 2012. Zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra. Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota, 2012.

OP ROPI, 2007. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne-teme/2009/evropska-kohezijska-sredstva-za-razvoj-slovenije/operativni-program-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastrukture-za-obdobje-2007-2013-op-ropi/ (6. 9. 2012)

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 2008. Ur. l. RS, št. 122/2008. Ljubljana.
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90059 (5. 9. 2012)

RSU, 1974. Lokacijsko dovoljenje št. 350/F-73/73-K/J, 15. 10. 1974. Republiški sekretariat za urbanizem. Ljubljana, 1974.

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1767-1787. Karte, 7. Zvezek. ZRC SAZU, Ljubljana, 2001.

SO MS, 1973. Zapisnik št. 145/2-III-73, 14. 3. 1973. Skupščina občine Murska Sobota. Murska Sobota, 1973.

SO MS, 1974. Sklep št. 6-9/74-1, 27. 6. 1974. Skupščina občine Murska Sobota. Murska Sobota, 1974.

Triglav, J., 2008. Komasacije zemljišč ob gradnji infrastrukturnih objektov v Prekmurju. Geodetski vestnik, 52(4), 795–811.
http://www.geodetski-vestnik.com/52/4/gv52-4_795-811.pdf (6. 9. 2012)

Triglav, J. 2010. Kakovostni prostorski podatki kot podlaga za razvoj podeželja. Quality Spatial Data As A Basis For Rural Development. V: Lamovšek, A. Z., Fikfak, A., in Barbič, A. (ur.), Podeželje na preizkušnji, Jubilejna monografija ob upokojitvi izr. prof. dr. Antona Prosena. UL FGG, Ljubljana.

Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, Ur. l. RS, št. 61/2011 in št. 49/2012.
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ODLO1596.html (6. 9. 2012)

Vlada RS, 2005. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, V 3.0. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana, 86 str. http://www.sos112.si/slo/tdocs/poplava.pdf (6. 9. 2012)

ZIPI, 2010. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), Uradni list RS, št. 8/2010, Ljubljana.
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO5657.html (6. 9. 2012)

ZV-1, 2012. Zakon o vodah (ZV-1). Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012, Ljubljana.
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO1244.html (6. 9. 2012)

JAVNI SPLETNI KARTOGRAFSKI VIRI:
Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso (6. 9. 2012)
e-prostor, Javni vpogled v podatke o nepremičninah, http://e-prostor.gov.si/ (6. 9. 2012)