LASTNINSKA PROBLEMATIKA NA PODROČJU JAVNEGA DOBREGA IN V JAVNEM INTERESU ZAVAROVANIH DOBRIN, PREDVSEM VODA
PROPERTY ISSUES IN THE FIELD OF PUBLIC GOOD AND LIMITATIONS IN THE PUBLIC INTEREST, WITH AN EMPHASIS ON WATER

Vesna Rijavec

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.713-724

 

Izvleček:

V prispevku je predstavljeno razlikovanje med stvarnopravno in javnopravno ureditvijo na zavarovanih dobrinah, s poudarkom na vodnih območjih. Čeprav je na nepremičnini vzpostavljena omejitev v javnopravnem namenu, na njej obstajajo tudi stvarne pravice, vendar so dobrine zaradi doseganja varstva omejene. Najširša omejitev je uveljavljena s statusom javnega dobrega. Javno dobro se lahko vzpostavi neposredno z zakonom ali splošnim aktom vlade oziroma z razglasitvijo lokalne skupnosti in odločbo pristojnega organa. Glede na različno naravo dobrin zakon lahko določa obligatoren ali fakultativen status javnega dobrega. Argumentacija temelji tudi na primerjalnopravnih ureditvah javnega dobrega, pri čemer so izpostavljene tipične ureditve, ki temeljijo na lastninskem konceptu javnega dobrega. Opozorjeno je na posebnosti ureditve za različne kategorije vodnih dobrin, kot so celinsko in morsko območje, grajeno javno dobro in vodna infrastruktura.

Ključne besede: javno dobro, omejitev v javnem interesu, vodno zemljišče, priobalno zemljišče, lastninska pravica, stvarne pravice na tuji stvari, ekstrakomercialnost

 

Abstract:

This paper emphasizes the distinction between property and public law regimes on protected goods, with a focus on water areas. Although the limitation of ownership in private interest is created on immovable property, property rights do simultaneously exist, but they are limited in order to achieve the purpose of protecting the public good. The most extensive restriction enforces regimes of public good. Public good may be established directly by law or by general acts of the government or local community with the declaration of public good or with the decision of the competent authority. According to different natures of public goods, legislation provides compulsory or optional regimes of public good. This paper compares of such regimes, while exposing the typical regulations based on the ownership concept of public good. It also indicates specific regimes of water public goods, such as the mainland and marine area, as well as constructed public goods and water infrastructure.

Keywords: public good, limitation in public interest, water property, costal property, ownership right, other rights in rem on foreign property, extra-commerciality

 

Literatura / References:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/.

Grafenauer, B., Brezovnik, B. (2006). Javna uprava. Maribor: Pravna fakulteta.

Grafenuer, B., Brezovnik, B., Železnik, M. (2009). Upravni postopki v občinah. Lex Localis: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.

Il Codice Civile Italiano. http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/codciv.htm.

Ivanc, T. (2011). Limitations of ownership for the purpose of establishing protective regimes on immovable cultural heritage. Podjetje in delo, 2011(2), 399–425.

Juhart, M., et al. (2007). Stvarno pravo. Ljubljana: GV Založba.

Kranjc, J. (2008). Rimsko pravo. Ljubljana: GV Založba.

Larenz. K., Wolf, M. (1997). Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. München: C. H. Beck.

Pavčnik, M. (2003). Pravni leksikon Cankarjeve založbe.Ljubljana: Cankarjeva založba.

Stvarnopravni zakonik (SPZ). UR. l. RS, št. 87/2002, 18/2007; Skl. US: U-I-70/04-18.

Šinkovec J. (1992). Javno dobro. Podjetje in delo, 1992(4), 269–278.

Šlamberger, M. (2009). Javno dobro kot lastnik v listu B. Pravna praksa, 22, 20.

Tratnik, M. (2004). Stvarnopravni zakonik s komentarjem. Ljubljana: GV Založba.

Tratnik, M., Vrenčur, R. (2008). Zemljiškoknjižno pravo v teoriji in praksi. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo.

Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33I/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006.

Virant, G. (1994). Upravnopravni vidiki javnega dobra. Podjetje in delo, 1994(5), 728–738.

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Ur. l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011.

Zakon o javnih cestah (ZJC-UPB1). Ur. l. RS, št. 33/2006, 33/2006; Odl. US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/2008-ZLDUVCP, 42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1.

Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2). Ur. l. RS, št. 96/2004, 61/2006-ZDru-1, 63/2007; Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl. US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl. US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2). Ur. l. RS, št. 24/2006, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010.

Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR). Ur. l. SFRJ, št. 6/1980 (20/1980 popr.), 36/1990.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl. US: U-I-297/08-19.

Zakon o vodah (ZV-1). Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Ur. l. RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl. US: U-I-85/09-8, 25/2011.