VODE V OKOLJSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
WATER IN ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEMS

Irena Rejec Brancelj, Urška Kušar, Peter Frantar, Primož Kete, Blaž Baborič, Vesna Dežman Kete, Boštjan Savšek

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.737-751

 

Izvleček:

V prispevku je obravnavan način vzpostavljanja okoljskega informacijskega sistema, katerega del so tudi vode. Ključni cilj informacijskega sistema je ohraniti in izboljšati kakovost ter razpoložljivost informacij, potrebnih za izvajanje okoljske politike, prispeva pa tudi k zmanjševanju upravnega bremena in boljšemu okoljskemu odločanju. Predstavljeni
so temeljna načela za vzpostavitev informacijskega sistema in njegov pomen ter evropske razmere na tem področju. Na podlagi slovenskih primerov in izkušenj so opisana dosedanja prizadevanja in prikazana je prednost dostopa, izmenjave in združljivosti podatkov na primeru voda. Izpostavljene so prednosti porazdeljenega informacijskega sistema tudi za področje voda. Predstavljen je pilotni projekt nadgradnje osnovnih podatkov hidrografije in dejanske rabe vrste vodnih zemljišč.

Ključne besede: informacijski sistem okolja, vodni informacijski sistem, okoljski podatki, okoljski prostorski podatki, hidrografija

 

Abstract:

This article describes a way of establishing an environmental information system, part of which includes water. A key objective of the information system is to maintain and improve the quality and availability of information necessary for the implementation of environmental policy. This also contributes to a reduction of administrative burdens
and to better environmental decision-making. The article gives the basic principles for the establishment of an information system and explains its significance. It describes the current European situation regarding this. Through Slovenian examples and experiences, efforts made are presented, and the advantage of access, sharing and interoperability in the case of water is shown. The advantages of a distributed information system for water sector are highlighted. A pilot project upgrading hydrography data and land use water land is presented.

Keywords: environmental information system, water information system, environmental data, environmental information, hydrography

 

Literatura / References:

Analiza in načrt prenove spletne strani ARSO (2004). Preliminarna analiza spletnega mesta ARSO (www.arso.gov.si).

Za notranjo uporabo. Parsek d.o.o., Ljubljana, 56 strani.

Ančik, E., Kušar, U., Rejec Brancelj, I. (ur.). Kazalci okolja (2005). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006. 242 str.

ARSO (2012). Razvid upravnih postopkov ARSO. Pridobljeno 16. 10. 2012 s spletne strani:
http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/katalog%20informacij%20javnega%20zna%c4%8daja/Seznam%20upravnih%20postopkov/Razvid%20upravnih%20postopkov%20ARSO.pdf.

CIS (2003). Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance document n.o 9. Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive. Pridobljeno 16.10.2012 s spletne strani: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos9sgisswgs31p/_EN_1.0_&a=d

COM(2008) 46 konč. Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in Odboru regij Za skupni okoljski informacijski sistem (SEIS) z dne 1. februarja 2008. Bruselj: Evropska komisija. Pridobljeno 1.9.2012 s spletne strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008SC0112:SL:HTML.

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Bruselj: Evropska komisija.

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Bruselj: Evropska komisija.

EEA (2012). INSPIRE Data Specifications and Water Related Reporting and Spatial Objects. Kopenhagen: Evropska agencija za okolje. Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani: http://projects.eionet.europa.eu/wise-tg/library/.

EEA (2012b). Towards efficient use of water resources in Europe. EEA Report No 1/2012. Kopenhagen: Evropska agencija za okolje. Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani: http://www.eea.europa.eu/publications/towards-efficientuse-of-water.

EB70 (2012). Eurobarometer 70. Pridobljeno 24. 9. 2012 s spletne strani: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/pdf/eurobarometer_report.pdf.

EIONET-SI (2007). Piramida informacij. Pridobljeno 16. 10. 2012 s spletne strani: http://kazalci.arso.gov.si/.

INSPIRE (2009). INSPIRE DAta Specification on Hydrography- Guidelines. Pridobljeno 24. 9. 2012 s spletne strani: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_HY_v3.0.pdf.

Frantar, P., Rejec Brancelj, I: INSPIRE - okoljski informacijski sistem v Evropi (2004). V: Podobnikar, Tomaž (ur.), Perko, Drago (ur.), Krevs, Marko (ur.), Stančič, Zoran (ur.), Hladnik, David (ur.), Čeh, Marjan (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003–2004. Ljubljana: Založba ZRC, 115–124.

Jacobsen, B. I. (2012). WISE GIS/IT Workshop. Kopenhagen: Evropska agencija za okolje. Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani: http://projects.eionet.europa.eu/wise-tg/library/.

Kovač, N., Rejec Brancelj, I.: Vloga trajnostnega razvoja pri omreževanju na področju varstva okolja v Sloveniji (2004).

V: TKAČIK, Boris (ur.), URBAS, Marina (ur.). Statistično spremljanje pojavov globalizacije in storitev – izzivi in nujnost: zbornik: proceedings volume. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: = Statistical Office of the Republic of Slovenia: Statistično društvo Slovenije: = Statistical Society of Slovenia, 407–421.

Nunes de Lima, V. (2012). Progresses from INSPIRE TWGs. Joint Research Centre. Kopenhagen: Evropska agencija za okolje. Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani http://projects.eionet.europa.eu/wise-tg/library/wise-gis-it-workshop-07-08.05.2011-eea/presentations-and-background-documents/4.inspire-data-specfications-and-wise.

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, Ur. l. RS, št. 129/2006.

Rejec Brancelj, I., Kušar, U.: Kazalci kot orodje za spremljanje okoljskega razvoja (2003). V: TKAČIK, Boris (ur.). Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja uporabnikov: zbornik: proceedings volume. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: Statistično društvo Slovenije: = Statistical Office of the Republic of Slovenia: Statistical Society of Slovenia, 465–473.

ROD (2012). Reporting obligation database, Pridobljeno 23. 9. 2012 s spletne strani: http://rod.eionet.europa.eu/obligations?country=34&id=&filter=GO&issue=15&client=-1&_sourcePage=oHmeonvRT7UMlBRIHLYLdEXXHd4YiYcR46FlmlMnER4%3D&__fp=4F37_3E_WzTykmLdecEBvXjVAMIIqBulkW4P21jJdpAqmHA1eO_-qQDNSJYU26ku.

WISE: The Water Information System for Europe. Evropska komisija, Evropska agencija za okolje, Skupni raziskovalni center, Eurostat. Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani: http://water.europa.eu/.

WISE (2011). Second Implementation Plan of the Water Information System for Europe (WISE) 2011 – 2015. Bruselj: direktorji Skupine štirih (GD Okolje, Skupni raziskovalni center, Eurostat in Evropska agencija za okolje). Pridobljeno 1. 9. 2012 s spletne strani: http://projects.eionet.europa.eu/wise-tg/library/wise-gis-it-workshop-07-08.05.2011-eea/presentations-and-background-documents/1.wise_ip_2011-2015_plan_doc-final.pdf.

Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE). Bruselj: Evropska komisija.

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. Bruselj: Evropska komisija.

Ančik, E., Kušar, U., Rejec Brancelj, I. (ur.): Kazalci okolja (2005). Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006. 242 str.

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, Ur. l. RS, št. 129/2006.

ZIPI (2010). Zakon o infrastrukturi prostorskih informacij. Ur. l. RS, št. 08/10.

ZVO (2004). Zakon o varstvu okolja. Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 57/12.

ZV (2002). Zakon o vodah. Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08.