RAZVOJ HIDROLOŠKEGA PROGNOSTIČNEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN DOSTOPNOST VODARSKIH PROSTORSKIH PODATKOV
FLOOD FORECASTING SYSTEM DEVELOPMENT AND AVAILABILITY OF WATER RELATED SPATIAL DATA

Nejc Pogačnik, Sašo Petan, Mojca Sušnik, Janez Polajnar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.769-785

 

Izvleček:

Agencija RS za okolje je s sredstvi EU začela izvajati projekt nadgradnje sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Poimenovala ga je BOBER, kar je kratica za Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve. Temeljni cilj je zagotoviti meteorološke in hidrološke meritve, ki bodo omogočile celovito spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. V okviru projekta je bil razvit sistem, s katerim se na podlagi hidrološkega in meteorološkega opazovanja ter napovedi meteoroloških modelov spremlja hidrološko stanje in napovedujejo razmere za šest dni vnaprej. Hidrologi sistem uporabljajo kot kakovosten pripomoček za pregled hidrološkega stanja, pripravo hidrološke napovedi in pravočasno opozarjanje pred poplavami. Za učinkovito opozarjanje širše javnosti hidrološki prognostični sistem dopolnjuje sistem Hidroalarm. Hidrološki prognostični sistem združuje raznolike naloge, ki jih lahko povežemo v štiri sklope: upravljanje podatkov, vzpostavitev računskih modulov, postavitev kontrolnega in upravljavskega mehanizma ter predstavitev rezultatov v spletnem prostorskem prikazu. Pri izdelavi sedanjega sistema smo imeli malo dostopnih geoinfromacijskih virov, namenjenih modeliranju v vodarski stroki, in pogosto smo naleteli na neenotne tipe geodetskih podatkov, ki smo jih potrebovali. V prispevku sta opisana vzpostavljanje sedanjega sistema in njegov nadaljnji razvoj, opredeljene so tudi potrebe po enotnem javnem zbiranju prostorskih vodarskih podatkov za dolgoročni razvoj vodarske stroke.

Ključne besede: hidrološki prognostični in opozorilni sistem, napovedovanje poplav, topografski podatki, prostorski podatki

 

Abstract:

The Slovenian Environmental Agency (SEA) has started a project entitled “Upgrading the system for monitoring and analysing the state of the water environment”, which is partly financed through the European Cohesion Fund. The project was named “BOBER” (Better Observation for Better Environmental Response). The wider purpose of the project is to increase the capacity of the SEA to monitor, examine and forecast water cycle factors. The Flood Forecasting System (FFS) has been developed in the framework of the BOBER project. The system provides an overview over forecasts of river discharges and water levels for six days ahead. The FFS is becoming a basic operational tool for the preparation and issuing of daily hydrological forecasts and flood warnings by the Flood Forecasting Department of the SEA. To issue effective flood warnings to the general public, the Hydroalarm system has been implemented. The setup of the FFS is strongly connected to sufficient and available spatial data sources.  The FFS combines different tasks; data management, model calibration, decision and management support systems, which are combined through a graphical user interface. During the project, few data sources appropriate for modelling purposes were found. Quite frequently the gathered data were available in different usable formats and needed transformation to usable forms. The discussion in the article focuses on the required data sources needed to develop flood forecasting systems and future spatial and other data requirements for the upgrading and further development of water management sector.

Keywords: flood forecasting and warning system, flood forecasting, topographic data, spatial data

 

Literatura / References:

Banovec, P., Roškar, B., Cerk, M. (2006). GIS za vodenje evidence vodne infrastrukture v upravljanju koncesionarja. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Black, A. R., Law, F. M. (2004). Development and utilization of a national web-based chronology of hydrological events. Hydrological Sciences Journal, 49, 237–246.
http://dx.doi.org/10.1623/hysj.49.2.237.34835

Dolinar, M., Ovsenik-Jeglič, T., Bertalanič, R. (2006). Izračun korigiranih padavin v obdobju 1971–2000 za namen analize vodne bilance. Agencija RS za okolje. Ljubljana.

Globevnik, L., Radovan, D., Nučič, U., Stopar, B., Koler, B. (2011). Posledice nezanesljivega višinskega sistema za upravljanje z vodami, Ministrstvo za okolje in prostor (www.geodetski-vestnik.com/55/1/gv55-1_150-152.pdf, dostop 11. 2. 2011).

Jonkman, S. N. (2005). Global Perspectives on Loss of Human Life Caused by Floods, Nat. Hazards, 34,2, 151–175.
http://dx.doi.org/10.1007/s11069-004-8891-3

Marchi, L., Borga, M., Preciso, E., Sangati, M., Gaume, E., Bain, V., Delrieu, G., Bonnifait, L., Pogačnik, N. (2009). Comprehensive post-event survey of a flash flood in Western Slovenia: observation strategy and lessons learned. Hydrol. process., December, 23(26), 2761–3770. http://dx.doi.org/10.1002/hyp.7542.

Parker, J. D. (2003). Designing flood forecasting, warning and response systems from societal perspective, International conference on Alpine Meteorology and Meso-Alpine Programe, May 19-21, Brig, Switzerland, (http://www.map.meteoswiss.ch/).

Petan, S., Pogačnik, N., Sušnik, M., Polajnar, J., Jorgensen, G. (2012). Razvoj sistema za napovedovanje hidroloških razmer na porečjih Save in Soče. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2011. Zbornik predavanj. Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko. Ljubljana (http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/).

Nejc Pogačnik Pogačnik, N., Gosar, L., Ruch, C. (2008). Hidrološki prognostični sistem: uporaba prostorskih podatkov. V: Perko, D. (ur.), Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008, GIS v Sloveniji, 9, Ljubljana, 129–141.

Pogačnik, N., Steinman, F., Gosar, L., Banovec, P. (2009). Vzpostavitev izmenjave podatkov in predlog medsebojnega obveščanja med Slovenijo in Italijo v projektu SIMIS = The creation of a data exchange and proposal for bilateral communication between Slovenia and Italy as part of the SIMIS project. Ujma, 23, Ljubljana, 233–244.

Pogačnik, N. (2009). Nadgradnja opozorilnega sistema za zaščito pred škodljivim delovanjem voda, 20. Mišičev vodarski dan 2007, Maribor, 59–67.

Pogačnik, N., Petan S., Sušnik, M., Jorgensen, G., Polajnar, J., Ruch, C. (2011). Development of a flood forecasting system on the Sava river in Slovenia, XXVth Conference of the Danubian Countries, 16-17 June 2011. Budimpešta, Madžarska.

Robinson, G. (2012). Floods unsettle Thai insurance industry. Financial times (FT) (http://www.ft.com/cms/s/0/0e9b9dec-62b3-11e1-9245-00144feabdc0.html#axzz26APaivUM, dostop 5. 3. 2012).

Ruch, C., Jorgensen, G., Polajnar, J., Sušnik, M., Hornich, R., Schatzl, R., Pogačnik N. (2006). Trans-boundary forecasting system on Mur river. 23. Conference of the Danubian countries on the hydrological forecasting and hydrological basis of water management, 28-31 August 2006, Beograd.

World Meteorological Organization (WMO) (2011). Manual on Flood Forecasting and Warning, WMO-No. 1072. 2011edition.