DEJANSKA RABA VODNIH ZEMLJIŠČ IN ZEMLJIŠKI KATASTER
ACTUAL USE OF WATER(SIDE) LAND AND LAND CADASTRE

Edvard Mivšek, Borut Pegan Žvokelj, Primož Kete, Tomaž Globokar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.663-673

 

Izvleček:

Za potrebe upravljanja vod Zakon o vodah predvideva določitev vodnih zemljišč. Evidenca vodnih zemljišč še ni vzpostavljena. Sloj dejanske rabe je prvi korak do končne vzpostavitve vodnih zemljišč, kot jih opredeljuje Zakon o vodah. V Sloveniji obstaja nekaj evidenc podatkov, del vsebine katerih lahko interpretiramo kot del vodnih zemljišč po Zakonu o vodah. Izvedena je bila primerjava podatkov zemljiškega katastra, podatkov evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in podatkov testnega zajema dejanske rabe – vodno zemljišče. Primerjali smo opredelitve, način zajema podatkov, njihovo kakovost, postopke vzdrževanja ter izvedli vizualno in prostorsko primerjavo zajetih objektov. Primerjava je vključevala tudi generalni pregled skupin lastništva na območjih prekrivanj podatkov različnih evidenc. V sklepu so podane bistvene razlike med posameznimi evidencami in predlogi za medsebojno uskladitev prostorsko odvisnih podatkov različnih evidenc. Poudarek je na predlogih za vzpostavitev enotne evidence dejanske
rabe prostora.

Ključne besede: dejanska raba prostora, zemljiški kataster, vodna zemljišča, primerjava podatkov

 

Abstract:

For the purpose of water management, the Water Act envisages the defining of water and waterside land data. The register of water and waterside land has not yet been established. Land use data is the first step to the final establishment of the register, as defined by the Water Act. In Slovenia, there are few registers containing data that can be interpreted as part of the water and waterside land in accordance with the act. A comparison of data from the land cadastre, the register of land use of agricultural and forest land and data obtained from tests of water and waterside land was made. We compared the definitions, methods of data capture, data quality and maintenance procedures, and performed visual and spatial comparisons of captured objects. The comparison included a general overview of the ownership of the areas where data from different registers overlap. In conclusion, the essential differences between the registers are presented together with proposals for harmonization of spatially dependent data from different registers. The focus is on proposals to create a single, uniform register of land use.

Keywords: land use, land cadastre, water and waterside land data, comparison of data sources

 

Literatura / References:

Geodetski inštitut Slovenije (2011). Izdelava metodologije in tehnološke rešitve za obnovo podatkov o vodah v DTK5 in hkratni zajem podatkov o dejanski rabi – vodno zemljišče, tehnično poročilo.

Geodetski inštitut Slovenije (2012). Projekt vzpostavitve vodnih zemljišč (analiza zemljiškoknjižnega prikaza obstoječih parcel in zajem dejanske rabe), tehnično poročilo.

Zakon o vodah (ZV-1) (2002). Ur. l. RS, št. 67/2002.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1A) (2008). Ur. l. RS, št. 57/2008.

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (2006). Ur. l. RS, št. 129/2006.

Zakon o kmetijstvu (2008). Ur. l. RS, št. 45/2008.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (2006). Ur. l. RS, št. 47/2006.

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A) (2012). Ur. l. RS, št. 47/2012.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H) (2010). Ur. l. RS, št. 106/2010.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (2004). Ur. l. RS, št. 9/2004.

Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (1982). Ur. l. SRS, št. 14/1982.

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (2008). Ur. l. RS, št. 122/2008.