RAZMERJE MED EVIDENTIRANJEM IN PRAVNIMI REŽIMI NA PODROČJU VODA
THE RELATION BETWEEN RECORDING AND LEGAL ARRANGEMENTS IN WATER MANAGEMENT

Nuša Marolt, Marijana Vugrin

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.698-712

 

Izvleček:

V članku so podane opredelitve načina evidentiranja voda glede na različne pravne podlage. Podana so določila Zakona o vodah, o evidentiranju vodnih zemljišč v javnih nepremičninskih evidencah in pravila, ki se glede evidentiranja voda uporabljajo v javnih nepremičninskih evidencah. Prikazan je tudi način vodenja podatkov o vodah v dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč. Na podlagi teh dejstev je izvedena primerjava med posameznimi zahtevami in prikazani so nekateri primeri odstopanj. Opredeljena je potreba po nastavitvi dejanske rabe prostora kot kazalnika stanja v prostoru, vendar je ne smemo enačiti z zahtevami pravnih režimov. V sklepu je nakazana problematika »umeščanja« voda v toga pravila nepremičninske zakonodaje.

Ključne besede: dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč, dejanska raba prostora, javno dobro, lastništvo, pravni režimi, priobalno zemljišče, voda, vodni kataster, vodno zemljišče, vrsta rabe zemljišč, zemljiški kataster

 

Abstract:

Definitions of recording methods based on various legal grounds are defined in this article. The terms of the legislation on water, recording water areas into public real-estate records and the rules of recording that these public records use, are also stated. Furthermore, a way of keeping records of water in current agriculture and forest land usage is presented. Based on these facts, a comparison between individual demands is made, and certain cases of deviation are presented. The need to establish current land usage as an indicator for the state of space is defined, which must not be equated with the requirements of legal regimes. The issue of “molding” waters into inflexible rules of real-estate legislation is presented in the article’s conclusion.

Keywords: actual agriculture and forest land usage, actual space usage, public good, ownership, legal regimes, coastal grounds, water, water cadastre, watery area, type of land usage, land cadastre

 

Literatura / References:

Dogovor o spremembi in dopolnitvi protokola o izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb, Ljubljana,14. 7. 2009. http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/PROJEKTI/ZK/dogovor_ZK-GURS.pdf (1. 10. 2011).

Grilc, M., Puhar, M., Vugrin, M. (2004). Metodološko tehnološke rešitve vodenja in vzdrževanja zbirke podatkov o dejanski rabi zemljišč. Ljubljana,Geodetska uprava Republike Slovenije, 13 f.

Grilc, M., Vugrin, M. (2004). Metodologija za prevzem podatkov MKGP in njihova vsebinska dopolnitev. Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije, 117 f.

Interpretacijski ključ – podroben opis metodologije zajema dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč – verzija 5.2 (2011). Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Služba za register kmetijskih gospodarstev: 86 f.

Interpretacijski ključ – priročnik za izobraževanje. Projekt posodobitve nepremičnin (2004). Ljubljana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 58 f.

Metodologija vzpostavitve dejanske rabe v zemljiškem katastru.
http://e-prostor.gov.si/index.php?id=105&no_cache=1&tx_simpltabs_pi1[tab]=834#tabs (1. 9. 2012)

Podatki o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in razredih (2011). Ljubljana. Geodetska uprava RS, 16f.

Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture. UR. l. RS, št. 355-01-150/2004-46/2005, 1880.

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. UR. l. RS, št. 007-384/2008-122/2008, 5471.

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles površinskih voda. UR. l. RS, št. 355-01-8/2003-65/2003, 3149.

Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda. UR. l. RS, št. Št. 355-01-7/2003-65/2003, 3148.

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje obale. UR. l. RS, št. 355-01-39/2004-106/2004, 4473; št. 0071-83/2010 -77/2010, 4221.

Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda. UR. l. RS, št. 0071-157/2006-129/2006, 5436.

Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora. UR. l. RS, št. 350-01-33/2003-9/2004, 415.

Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru. Ur. l. SRS, št. 45/G-49-81-41/1982, 1787.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1985). Ljubljana. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, str. 504.

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1979). Ljubljana. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik, str. 971.

Spletna stran Davčne uprave –Informacija o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (zdoh-2h). http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/splosno/informacija_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_dohodnini_zdoh_2h (16. 9. 2012).

Spletna stran Geodetske uprave – Upravljavci nepremičnin. http://www.gu.gov.si/si/storitve/upravljavci_nepremicnin/(10. 9. 2012).

Šifrant in opis vrst dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-122-05471-OB~P001-0000.PDF (15. 9. 2012).

Triglav, J. (2010). Kakovostni prostorski podatki kot podlaga za razvoj podeželja. V: Zavodnik Lamovšek, A. (ur.), Fikfak, A. (ur.), Barbič, A. (ur.), Podeželje na preizkušnji. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije.

Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. UR. l. RS, št. 00719-14/2006/7-26/2006,1057; št. 00719-102/2008/4-5/2009, 149.

Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb. UR. l. RS, št. 00719-88/2006/5-121/2006, 5176.

Virant, G. (1996). Javno dobro. V: Šturm, L. (ur.), Upravni zbornik. Ljubljana: Inštitut za javno upravo.

Vugrin, M. (2010). Javno dobro kot lastnik v zemljiški knjigi – kdo je že ta lastnik. Geodetski vestnik 54(2), 195–208.

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN). UR. l. RS, št. 720-02/00-3/6-47/2006, 2024; UR. l. RS, št. U-I-464/06-13-65/2007, 3564.

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE). UR. l. RS, št. 720-02/00-3/1-52/2000, 2447; UR. l. RS, št. U-I-74/01-15-37/2002, 1731; UR. l. RS, št. U-I-230/00-40-44/2003, 2135.

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). UR. l. RS, št. 800-01/06-8/1-33/2007, 1761; UR. l. RS, št. 800-01/09-6/46,4890; UR. l. RS, št. 800-01/12-10/31-57/2012, 2413.

Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat). Ur. l. SRS, št. 45-4/74-16/1974.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Ur. l., RS št. 720-02/93-1/13-58/2003, 2857; Ur. l., RS št. 720-02/93-1/23-45/2008, 1985; Ur. l. RS, št. 720-02-3/2009-16-28/2009, 1188; Ur. l. RS št. 720-02/10-13/42/2011, 1095.

Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1A). UR. l. RS, št. 435-05/12-1/13-47/2012, 1960.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H). UR. l. RS, št. 435-01/10-38/68-106/2010, 5477.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1). UR. l. RS, št. 800-01/89-1/20-110/2002, 5386.

Zakon o vodah (ZV-1). UR. l. RS, št. 802-01/91-3/16-67/2002, 3237; UR. l. RS, št. 802-01/91-3/24-57/2008, 2417; UR. l. RS, št. 802-01/12-3/26-57/2012, 2418.