NEKAJ TEŽAV PRI HIDRAVLIČNIH ANALIZAH POPLAVNIH TOKOV V ZVEZI Z GEODETSKIMI PODLAGAMI
SOME PROBLEMS USING GEODETIC BACKGROUND IN HYDRAULIC ANALYSES OF FLOODS

Matija Bogdan Marinček

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.725-736

 

Izvleček:

V prispevku je na kratko obravnavana problematika človekovega poseganja v vodni prostor, zlasti na potencialna poplavna območja, opisana so tudi načela umeščanja infrastrukture in poselitve v vodni prostor, določena v Direktivi o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (2007/60/ES), ki dopolnjuje vodno direktivo EU. Načela in obveznosti direktive so v naš pravni red prenesena z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih od poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08) ter Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/2007). Opisanih je nekaj značilnosti in zahtev sodobnih hidravličnih matematičnih modelov za obravnavo širjenja površinskih odtokov padavin po strugah in poplavnih območjih. Predstavljene so tudi nekatere težave v zvezi z uporabo razpoložljivih geodetskih podatkov o oblikovanosti vodnega in obvodnega prostora v matematičnih hidravličnih modelih in predlogi za izboljšavo modeliranja.

Ključne besede: direktiva, uredba, pravilnik, vodni prostor, povodje, poplava, življenje, škoda, omejitve, načrt, karta, poplavna nevarnost, razred, matematični model, podlaga, geodetska izmera, natančnost, težave

 

Abstract:

This paper explores the problems caused by human impact with settlements and infrastructure in the surface water bodies, especially in potential flood plans. Moreover, the principles and obligations of the EU Flood Directive (2007/60/EC), which supplements the Water Frame Directive, are discussed. The principles and obligations of this directive have been introduced in Slovenia by local legislation: Decree on conditions and limitations for constructions and activities on flood risk areas (OG RS, No. 89/2008) and Rules on methodology to define flood risk areas and erosion areas connected to floods and classification of plots into risk classes (OG RS, No. 60/2007). Some features and obligations of state-of-the-art hydraulic mathematical models for surface water dynamics simulation are described. Several problems encountered in developing the models and  simulating problems are described; these involve using temporarily available geodetic data of the river beds and flood plans and some suggestions for improving of the modelling are made.

Keywords: directive, decree, rule book, water body, river basin, flood, life, damage, restriction, plan, map, flood, risk, class, mathematical model, background, geodetic measurement, precision, problem

 

Literatura / References:

DHI-Water Environment Health, Agern Allé 5, DK-2970 Horsholm, Denmark, DHI Software (2009–2011): MIKE Zero Toolbox, User Guide.

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Documentation, MIKE FLOOD, Reference Manual.

Documentation, MIKE FLOOD, Toolbox, User Guide.

Documentation, MIKE 11 Reference Manual.

Documentation, MIKE 11 User Guide.

Documentation, MIKE 21 Flow Model, Hydrodynamic Module, Scientific Documentation.

Documentation, MIKE 21, Flow Model, Hydrodynamic Module, User Guide.

Geodesy in MIKE Zero, Map Projection Utility, Users Guide.

Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/2007).

Program dela državne geodetske službe za leti 2011 in 2012 (GURS, številka 35301-2/2011/3, datum 9. 6. 2011).

Strategiji osnovnega geodetskega sistema (Vlada RS, 2004).

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih od poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).