ANALIZA VIŠIN POPLAVNE VODE V LJUBLJANI IN NA LJUBLJANSKEM BARJU
ANALYSIS OF THE FLOOD IN LJUBLJANA AND ON THE LJUBLJANA MOOR

Božo Koler, Tilen Urbančič, Andrej Vidmar, Lidija Globevnik

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.846-860

 

Izvleček:

Po poplavah, ki so prizadele Slovenijo v septembru 2010, je Inštitut za vode Republike Slovenije z GNSS-višinomerstvom določil višino geodetskih točk, ki so bile uporabljene za določitev višine poplavne vode na Ljubljanskem barju in v Ljubljani. Višine točk, določene z GNSS-višinomerstvom, smo kontrolirali s trigonometričnim višinomerstvom, z navezavo na reperje mestne nivelmanske mreže Ljubljana. Analizirana je natančnost določitve višin točk in določena razlika med višinami točk, ki so bile določene z GNSS- oziroma trigonometričnim višinomerstvom.

Ključne besede: poplave, geodetske točke, GNSS-višinomerstvo, trigonometrično višinomerstvo, razlike višin, analiza natančnosti

 

Abstract:

After the floods that hit Slovenia in September 2010, the Institute for Water of the Republic of Slovenia measured the heights of geodetic points (with the GNSS levelling method) used to determine the height of flood water on the Ljubljana moor and Ljubljana. The heights of these points were controlled by trigonometric levelling with connections to the benchmarks of the city levelling network of Ljubljana. An analysis of the accuracy of determining the heights of the points and the differences between the heights of the points, which were determined by GNSS and trigonometric levelling, are presented.

Keywords: floods, geodetic points, GNSS levelling, trigonometric levelling, differences of heights, analysis of accuracy

 

Literatura / References:

DHI Software (2012). Mathematical Background MIKE. 1D Dynamic Modeling.

Globevnik, L., Vidmar, A. (2010). Poplave na Ljubljanskem barju v septembru 2010. Mišičev vodarski dan, 2010.

Haessler, J., Wachmuth, H. (1994). Formelsammlung fuer den Vermessungsberuf. Korbach: Wilchelm Bing Verlag.

Kogoj, D., Ambrožič, T., Koler, B., Marjetič. A., Kregar, K., Urbančič, T. Stegenšek, B., Goršič, J. (2011). Opazovanje morebitnih posedanj zaradi črpanja podzemne vode v vodarni Brest. Tehnično poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Koler, B., Medved, K., Kuhar, M. (2007). Uvajanje sodobnega višinskega sistema v Sloveniji. Geodetski vestnik, 51(4), 777–792.

Koler, B., Savšek, S., Ambrožič, T., Sterle, O., Stopar, B., Kogoj, D. (2010). Realizacija geodezije v geotehniki. Geodetski vestnik, 54(3), 450–468.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.450-468

Koler, B., Vardjan, N., Urbančič, T. (2011). Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema. Geodetski vestnik, 55(2), 215–225.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.215-225

Kuhar, M., Berk, S., Koler, B., Medved, K., Omang, O. C. D., Solheim, D. (2011). Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva. Geodetski vestnik, 55(2), 226–234.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.226-234

Price, R. K. (1982). A non-linear theory of flood wave propagation, Appl. Math Modelling, 6, 5, 338–342.
http://dx.doi.org/10.1016/S0307-904X(82)80096-6

Stopar, B., Kuhar, M., Koler, B. (2008). Novi koordinatni sistem v Sloveniji. V: M. Kuhar (ur.). Raziskave s področja geodezije in geofizike 2007: Zbornik predavanj (str. 37-50). Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

Vodopivec F. (1976). Raziskava stabilnosti nivelmanskih reperjev Ljubljanske mestne mreže. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo.

Vodopivec F., Koler, B., Breznikar, A. (1994). Izmera nivelmanske mreže I. reda Ljubljanskega barja. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijo.

Vodopivec, F., Koler, B., Breznikar, A. (1997). Izmera nivelmanske mreže I.reda Ljubljanskega barja. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijo.

Vodopivec, F., Jakljič, S. (2002). Izmera nivelmanske mreže I. reda Ljubljanskega barja. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geodezijo.