UPRAVLJANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI KOT SESTAVNI DEL INTEGRIRANE ODPORNOSTI URBANIH OBMOČIJ
MANAGEMENT OF FLOOD RISKS AS AN INTEGRAL PART OF URBAN RESILIENCE

Primož Banovec, Matej Cerk, Andrej Cverle

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.04.838-845

 

Izvleček:

Koncept varstva pred škodljivim delovanjem voda se sistemsko nanaša na odnos med poplavno nevarnostjo, poplavno ranljivostjo in poplavno ogroženostjo. Doslej je bila pozornost usmerjena predvsem na postopke in vsebine, povezane s poplavno nevarnostjo. Pri raziskovalnem delu s partnerji pa obravnavamo tudi poplavno ranljivost in ogroženost, kar omogoča začetek procesov za sistemsko zmanjšanje slednje. V prispevku bo predstavljen osnovni teoretični pristop, ki opredeljuje poplavno ranljivost, in iz tega izhajajočo poplavno ogroženost, oboje v povezavi s poplavno nevarnostjo. Pri tem je ključnega pomena denarno vrednotenje poplavne ogroženosti oziroma pričakovane poplavne škode. Podajamo tudi ugotovitev, da v evidencah, ki so na voljo v Sloveniji, manjka podatek o koti pritličja objekta. V članku bo predstavljen nov koncept opredeljevanja poplavne ogroženosti glede na različne namene: interventno ukrepanje, izbor ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti, razvoj individualnih zaščitnih ukrepov idr. Vsi navedeni ukrepi imajo tudi prostorsko dimenzijo, ki jo upoštevamo kot merilo pri umeščanju v prostor. Tako bo posebej poudarjen vidik prostorskega umeščanja obravnave poplavne ogroženosti in njenega zmanjševanja, ki bi moral biti vključen tudi v dokumente, s katerimi se opredeljuje prostorski razvoj nekega območja.

Ključne besede: varstvo pred škodljivim delovanjem voda, poplavna nevarnost, ranljivost, viri poplavne nevarnosti, poplavna ogroženost, omilitveni ukrepi, večperspektivno odločanje

 

Abstract:

The conceptual framework of flood management addresses the relationship among flood hazard, flood vulnerability and flood risk. Most of the active efforts in the Republic of Slovenia were focused towards flood hazard mapping. In this research, the issue of flood vulnerability and flood hazard is addressed in order to systematically reduce flood hazards. In this article, an advanced theoretical approach is presented, which defines flood vulnerability and (in connection to flood risk) provides information on flood hazards. Based upon this, it is possible to define flood hazards in monetary terms. This approach is setting forward special information that is missing from existing public registries, i.e. benchmark data. The article also presents a new concept of flood hazard definition, which is based upon different uses of flood hazard information: rescue and relief measures, optimization and selection of flood hazard mitigation measures, development of individual flood proofing measures, and other. All the listed measures have their spatial dimension, which is also a subject of positioning into space. In this framework, an information of spatial positioning of existing flood hazard and mitigation measures aiming at the reduction of flood hazard is challenged, especially from the point of view of development of documents that define development of specific area.

Keywords: flood management, flood hazard, flood vulnerability, types of flood hazard, flood risk, mitigation measures, multiperspective decision making

 

Literatura / References:

Banovec, P. (1999). Analiza tveganj in druga orodja za podporo odločanju, interno poročilo, UL-FGG, Ljubljana.

Banovec, P., Cverle, A., Cerk, M. (2011). Karte razredov poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti za občino Domžale – metodologija za izdelavo poplavne ogroženosti za potrebe sil varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, naročnik: Občina Domžale.

Banovec, P., Steinman F. (2002). Poplavne škode na poplavnih območjih Malega grabna pri visokih vodah (naročnik: Mestna občina Ljubljana, UL FGG KMTe).

Banovec, P., Steinman, F., Gosar, L., Pergar, P., Trček, R. (2003). Vrednotenje poplavnih škod ter analiza preventivnih ukrepov: končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 165 f.

Banovec, P., Steinman F., Trček, R. (2002). Ocjena poplavnih šteta u dolini Selške Sore i valorizacija ekonomskih efekata retencija; Voda i mi, 28, JP za »Vodno područje slivova rijeke Save«.

Jemec, P., Steinman, F., Banovec, P. (2002). Izvrednotenje poplavnih škod – Krivulje nastajanja poplavne škode ob ujmi 1990 v Celju.

Kupier, E. (1971). Water Resources Project Economics, str. 207.

Merz, B., et al. (2010). Navodilo o enotni metodologiji za cenitev škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče,

Uradni list SFRJ, št. 27/87, 653–712.

Navodilo o enotni metodologiji za cenitev škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče, Uradni list SFRJ, št. 27/87, 653–712.

Statistični urad RS. Ocenjene škode zaradi elementarnih nesreč v Sloveniji v obdobju 1991 do 1995, Ljubljana, 1997 (določeni podatki za 1999).

The United States Corps of Engineers, HEC-FDA User's Manual, version 1.0, Davis, 1998

Trček, R. (1999). Zadrževalniki na Selški Sori za zmanjšanje poplavne škode, diplomska naloga UL-FGG, 1999.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010.

WK, Band 62 (1983). Hamburg, Berlin: Paul Parey Verlag.