TIPI SCENARIJEV IN NJIHOVA UPORABA V PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
TYPES OF SCENARIOS AND THEIR APPLICATION IN SPATIAL PLANNING

Damjana Gantar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.499-512

 

Izvleček:

Scenariji kot orodje v prostorskem načrtovanju imajo večplastno vlogo. So koristen pripomoček za prikaz načrtovanih posegov v prostoru ali sprememb, ki jih bo po pričakovanjih prinesel razvoj, hkrati so pomembni za spodbujanje sodelovanja deležnikov v načrtovalskem postopku ter izmenjavo informacij in znanj o prostoru in procesih. Njihova uporabnost za posamezen namen je odvisna od tipa scenarija. Obstaja več tipologij scenarijev, v prispevku sta podrobneje predstavljeni dve najpogosteje uporabljeni, opisane so tudi tipologije nekaterih vidnejših predstavnikov futurologije. Sledijo primeri uporabe scenarijev v aplikativnih in raziskovalnih projektih, tujih in domačih, s področja načrtovanja prostora in varstva okolja, v katerih so orisani različni pristopi k izdelavi in uporabi scenarijev. Razprava se dotika primernosti posameznega tipa scenarija za različne namene uporabe v postopku prostorskega načrtovanja in prinaša opozorila na nekatere pomanjkljivosti oziroma slabe strani uporabe scenarijev.

Ključne besede: scenarij, tip scenarijev, prostorsko načrtovanje, orodja v prostorskem načrtovanju, sodelovanje javnosti

 

Abstract:

Scenarios are frequently used as a tool in spatial and landscape planning as they enable clear and convincing representations of planned or possible future development. Scenarios are useful because they enhance public participation and the exchange of information on space and processes. Their use for a particular purpose in the planning procedure depends on the type of scenario, of which there are several. This paper presents the two most commonly used typologies in detail and also presents those of some prominent representatives of futurology. The paper concludes with examples of scenario use in applicative and research studies, both foreign and local, in the fields of spatial planning and environmental protection, outlining the various methodological approaches to the design and use of scenarios. The discussion is focused on the use of appropriate types of scenarios for different tasks and draws attention to certain shortcomings and pitfalls of scenario use.

Keywords: scenario, scenario types, spatial planning, spatial planning tools, public participation

 

Literatura / References:

Ackoff, R. L. (1981). Creating the corporate future: Plann or be planned for. New York: John Wiley.

Anastasi, C. (2003). On the art of scenario development. V: Kasemir, B., Jaeger, J., Jaeger, C. C., Gardner, M. T. (ur.), Public participation in sustainability science; a handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 81–104.

Barbieri Masini, E., Medina Vasquez, J. (2000). Scenarios as seen from a human and social perspective. Technological Forecasting and Social Change, 65, 1, 49–66.
http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00127-4

Bruns, D., Ipsen, D., Bohnet, I. (2000). Landscape dynamics in Germany. Landscape and Urban Planning, 47, 3-4,143–155.
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(99)00083-3

Gantar, D. (2009). Scenarij razvoja kulturne krajine kot dejavnik spreminjanja stališč in ravnanja deležnikov. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Golobič, M., Praper, S., Bačnar, D., Černič Mali, B., Kerbler, B., Ploštajner, B. (2003). Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine: krajina kot razvojni dejavnik. Ciljni raziskovalni program »Konkurenčnost Slovenije 2001–2006«. 3. vmesno poročilo: scenariji razvoja. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

Kahn, H., Wiener, A. J. (1969). The year 2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty- three Years. London: Macmillan.

Kasemir, B., Dahinden, U., Swartling, A. G., Schibli, D., Schuele, R., Tabara, D., Jaeger, C. C. (2003). Collage processes and citizens’ visions for the future. V: Kasemir, B., Jaeger, J., Jaeger, C. C., Gardner, M. T. (ur.), Public participation in sustainability science; a handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 81–104.

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (RABA) (1998). Izpis iz baze podatkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (RABA) (2006). Izpis iz baze podatkov. Ljubljana: Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lindgren, M., Bandhold, H. (2003). Scenario planning; The link between future and strategy. New York: Palgrave Macmillan.

Meadows, D., Meadows, D., Randers, J., Behrens, W. W. (1974). Meje rasti: poročilo za raziskavo Rimskega kluba o težavnem položaju človeštva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004). Limits to growth; The 30 year update. Vermont: White river junction, Chelsea green publishing company.

Noack, P., Campioni, M. (2008). Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035: trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb. Ljubljana: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj.

Primerjalna študija variant avtoceste Klanec–Kastelec–Srmin: usmeritve za projektiranje za optimizacijo trase AC (1995). Prostorska dokumentacija za avtocesto Klanec–Kastelec–Srmin. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS.

Radej, B., Peterlin, M. (2011). Pluralne alternative. V: Radej, B., Golobič, M., Macur, M, Dragoš, S., Vrednotenje politik: obzorja nove miselnosti. Ljubljana: Vega, 60–67.

Rajgelj, M. (2005). Paradoksi in zmote skozi razvoj teorije o odločanju v razmerah tveganja in v razmerah negotovosti. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Schoemaker, P. J. H. (1993). Multiple scenario development: Its conceptual and behavioural foundation. Strategic Management Journal, 14(3), 193–213.
http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250140304

Schooneboom, J. (1995). Scenario building: Art, craft or just a fashionable whim? v:Schoute, J. F., Finke, P. A., Veeneklaas, F. R., Wolfert, H. P. (ur.): Scenario studies for the rural environment; Selected and edited proceedings of the symposium Scenario studies for the rural environment, Wageningen, 12.-15. september 1994. Dordrecht: Kluwer academic publishers, 15-24.

Schwartz P. (1991). The art of the long view. New York: Doubleday.

Shearer, A. W. (2005). Approaching scenario based studies: Three perceptions about the future and considerations for landscape planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 32(1), 67–87.
http://dx.doi.org/10.1068/b3116

Sheppard, R. J.(2005). Landscape visualization and climate change: the potential for influencing perceptions and behaviour. Environmental science & policy, 8, 637–654.
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2005.08.002

Soliva, R., Roenningen, K., Bella, I., Bezak, P., Cooper, T., Flo, E. B., Marty, P., Potter, C. (2008). Envisioning upland futures: Stakeholder responses to scenarios for Europe's mountain landscapes. Journal for rural studies 24, 56–71.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.04.001