TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN BLIŽINA VODNIH VIROV, PRIMERNIH ZA NAMAKANJE
PERMANENTLY PROTECTED AGRICULTURAL LAND AND THE LOCATION OF WATER SOURCES SUITABLE FOR IRRIGATION

Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.02.308-324

 

Izvleček:

Po novem Zakonu o kmetijskih zemljiščih je eden od pogojev za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč bližina vodnih virov, primernih za namakanje. Da bi pripomogli k oblikovanju predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč (KZ), je bil razvit in uporabljen algoritem alokacije, s katerimi so bili na študijskem območju KZ, potencialno primernih za namakanje, ki ležijo na območju Slovenije, preučeni potenciali za rabo vode iz vodotokov, zadrževalnikov, podzemne vode in prečiščene odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Na tej podlagi izdelan zemljevid potencialov za rabo vodnih virov prikazuje območja najmanj ugodne in območja najugodnejše lege trajno varovanih KZ z vidika bližine in primernosti vodnih virov za namakanje. Podoba zemljevida je močno odvisna od učinkov upravljanja voda, zlasti upravljanja povpraševanja po vodi, administracije rabe vodnih virov, namenskega upravljanja vodne infrastrukture in gradnje novih vodnih virov.

Ključne besede: kmetijsko zemljišče, alokacija vode, namakanje

 

Abstract:

To aid the formation of the suggested areas of permanently protected agricultural land, an allocation algorithm was developed and used to establish the irrigation water use potential of surface waters streams, reservoirs, groundwater and treated municipal wastewater, with the case study area of Slovenia. The result is a map of the irrigation water use potential, regarding the location and water source use suitability for irrigation. The map shows areas where the permanent protection of agricultural land would be either most suitable either least suitable. The appearance of the map depends on several water management aspects, i.e. water demand management, water use administration, the targeted management of water infrastructure and the development of new water sources.

Keywords: agricultural land, water allocation, irrigation

 

Literatura / References:

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome

Banka hidroloških podatkov (2010). Agencija Republike Slovenije za okolje.

Cai, X., McKinney, D. C., Lasdon, L. (2003). Integrated Hydrologic-Agronomic-Economic Model for River Basin Management. J Water Res Pl-Asce, 129, 4–17.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2003)129:1(4)

Castelletti, A., in Soncini-Sessa, R. (2006). A procedural approach to strengthening integration and participation in water resource planning. Environ Modell Softw, 21, 1455–1470.
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2005.07.013

Crase, L., Pagan, P., Dollery, B. (2004). Water markets as a vehicle for reforming water resource allocation in the Murray-Darling Basin of Australia. Water Resour Res, 40, 1–10.
http://dx.doi.org/10.1029/2003WR002786

Dibi, B., Doumouya, I., Brice Konan-Waidhet, A., Kouame, K. I., Angui, K. T., Issiaka, S. (2010). Assessment of the Groundwater Potential Zone in Hard Rock through the Application of GIS: The Case of Aboisso Area (South-East of Cote d’Ivoire). J Applied Sci, 10, 2058–2067.

EEA (2009). Water resources across Europe: Confronting water scarcity and drought. European Environment Agency, Report 2. Pridobljeno 20. 9. 2011 s spletne strani: http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe.

EEA (2010). Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe: An overview of the last decade. Pridobljeno 20. 9. 2011 s spletne strani: European Environment Agency, Technical report 13. http://www.eea.europa.eu/publications/mapping-the-impacts-of-natural.

Foerster, A. (2011). Developing Purposeful and Adaptive Institutions for effective Environmental Water Governance. Water Resour Manage, 25, 4005–4018.
http://dx.doi.org/10.1007/s11269-011-9879-x

Friedler, E. (2006). Water reuse – an integral part of water resource management: Israel as a case study. Water policy, 3, 29–39.

George, B., Malano, H., Davidson, B., Helleger, P., Bharati, L., Massuel, S. (2010a). An integrated hydro-economic modelling framework to evaluate water allocation strategies I: Model development. Agr Water Manage, 98, 733–746.
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2010.12.004

George, B., Malano, H., Davidson, B., Helleger, P., Bharati, L., Massuel, S. (2010b). An integrated hydro-economic modelling framework to evaluate water allocation strategies II: Scenario assessment. Agr Water Manage, 98, 747–758.
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2010.12.005

Jenkins, M. W., Lund, J. R., Howitt, R. E., Draper, A. J., Msangi, S. M., Tanaka, S. K., Ritzema, R. S., Marques, G. F. (2004). Optimization of California’s Water Supply System: Results and Insights. J Water Res Pl-Asce, 130, 271–280.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:4(271)

Johansson, R.C., Tsur, Y., Roe, T. L., Doukkali, R., Dinar, A. (2002). Pricing irrigation water: a review of theory and practice. Water policy, 4, 173–199.

Labadie, J. (2004). Optimal Operation of Multireservoir Systems: State-of-the-Art Review. J Water Res Pl-Asce, 130, 93–111.
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93)

Lazarova, V., in Bahri, A. (2005). Water Reuse for Irrigation: Agriculture, Landscapes, and Turf Grass. Boca Raton, New York.

MKO, 2010. Evidenca dejanske rabe tal, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije. Pridobljeno 10. 2. 2010 s spletne strani: http://rkg.gov.si/GERK/.

Molden, D., Murray-Rust, H., Makin, I. (2003). A Water-productivity Framework for Understanding and Action. V: J. W. Kijne, R. Barker, D. Molden (ur.) Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement (1–18) CABI International.

Molden, D., Sakthivadivel, R., Samad, M., Burton, M. (2005). Phases of River Basin Development: the Need for Adaptive Institutions. V M. Svendsen (ur.) Irrigation and River Basin development: Options for Governance and Institutions (19–31). CABI, Oxon.

Moradi-Jalal, M., Bozorog Haddad, O., Kerney, B. W., Marino, M. A. (2007). Reservoir operation in assigning optimal multi-crop irrigation areas. Agr Water Manage, 90, 149–159.
http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2007.02.013

MVD (2008). 19. Mišičev vodarski dan. Pridobljeno 20. 9. 2011 s spletne strani: http://mvd20.com/zbornik.php?page=letnik.

Nandalal, K. D. W., Sakthivadivel, R. (2002). Planning and management of a complex water resource system: case of Samanalawewa and Udawalawe reservoirs in the Walawe river, Sri Lanka. Agr Water Manage, 57, 207–221.

Načrt upravljanja voda za vodni območjih Donave in Jadranskega morja. Ministrstvo za okolje in prostor RS. (2011). Pridobljeno 20. 10. 2010 s spletne strani: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni_obmocji_donave_in_jadranskega_morja_2009_2015/nuv_besedilni_in_kartografski_del/.

Pescod, M. B. (1992). Wastewater treatment and use in agriculture. FAO irrigation and drainage paper 47. FAO, Rome.

Pintar, M., Burja, D., Smolar, N., Pogačnik, Z. (1998). Določitev izhodiščnih parametrov za rabo vode za namakanje kmetijskih površin glede na klimo, tla in tipične kulture. Inštitut za vode RS, Ljubljana.

Pintar, M., Glavan, M., Meljo, J., Zupan, M., Fazarinc, R., Podboj, M., Tratnik, M., Zupanc, V., Kregar, M., Krajčič, J., Bizjak, A. (2011). Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji. Ciljni raziskovalni program V4-1066. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport RS, Ljubljana.

Per, Matejka (2009). Voda iz čistilnih naprav kot alternativni vir vode za namakanje. Diplomsko delo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda. Uradni list RS, 4.7.2005, št. 63, 6532-6566.

Sophocleous, M. (2002). Interactions between groundwater and surface water: the state of science. Hydrogeol J, 10, 51–67.
http://dx.doi.org/10.1007/s10040-001-0170-8

Starm, A., Salewicz, K. A., et al. (1998) Theory and methodology: An interactive reservoir management system for Lake Kariba. Eur J Oper Res, 107, 119–136.

Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka. Uradni list RS, 30. 11. 2009, št. 97, 12919-12933.

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla. Uradni list RS, 16. 9. 2005, št. 84, 9–17.

Wang, J. F., Cheng, G. D., Gao, Y. G., Long, A. H., Xu, Z. M., Xin, L., Chen, H., Barker, T. (2007). Optimal Water Resource Allocation in Arid and Semi-Arid Areas. Water Resour Manag, 22, 239–258.
http://dx.doi.org/10.1007/s11269-007-9155-2

Zakon o kmetijskih zemljiščih. Uradni list RS, 9. 9. 2011, št. 71, 9479–9498.

Zakon o vodah. Uradni list RS, 26. 7. 2002, št. 67, 7648–7680.