UPORABNOST PROSTORSKIH PODATKOV KMETIJSKEGA SEKTORJA ZA ANALIZE SPREMEMB RABE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA PRIMERU IZBRANEGA OBMOČJA VAROVANJA NARAVE V SLOVENIJI
SPATIAL DATA UTILIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR FOR THE PURPOSES OF AGRICULTURAL LAND USE CHANGE IN THE CASE OF A SELECTED NATURE PROTECTION AREA IN SLOVENIA

Vesna Miličić, Andrej Udovč

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.083-104

 

Izvleček:

Prostorske analize v kmetijstvu vse bolj pridobivajo na pomenu, tako v svetu kot pri nas, saj omogočajo hiter in učinkovit prostorski prikaz dinamičnih procesov v kmetijskem prostoru. To je pomembno pri pripravi prostorskih aktov na nacionalni in lokalni ravni ter oblikovanju kmetijskih ukrepov in zakonodaje. Kakovostni prostorski podatki in posredno prostorske informacije so temeljna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja, katerega pomemben segment je kmetijski prostor. V prispevku sta prikazani ustreznost in dejanska uporabnost obstoječih prostorskih podatkovnih baz na primeru podatkov o rabi zemljišč kmetijskega ministrstva za namene spremljanja spremembe rabe zemljišč in prostorskih analiz v slovenskem kmetijstvu. Prednosti in nekatere omejitve baz prostorskih podatkov, s poudarkom na evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, so prikazane na primeru prostorske analize rabe in spremembe rabe kmetijskih zemljišč z uporabo metode prehodnih matrik na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Ključne besede: podatkovne baze, planska raba tal, pokrovnost tal, prostorski podatki, krajinski park, kmetijstvo, prehodna matrika rabe tal

 

Abstract:

Spatial analysis in agriculture is gaining in importance, as it allows the rapid and effective spatial display of dynamic processes in agricultural areas. This is important in the preparation of spatial plans at the national and local levels and the creation of agricultural measures and legislation. High-quality spatial data and spatial information indirectly
represent a fundamental basis in the planning process, in which the agricultural sector represents an important segment. This article highlights the relevance and usefulness of the Slovenian spatial databases for the case of the land cover database at the Ministry of Agriculture for the purpose of land use change analysis and spatial analysis in  Slovenian agriculture. The advantages and some limitations of spatial databases, with the emphasis on the evidence of actual agricultural and forest land use, are displayed based on the analysis of actual land use and land use changes with the use of the transition matrix method, within the Ljubljansko barje landscape park.

Keywords: spatial databases, land use, land cover, spatial data, landscape park, agriculture, land use transition matrix

 

Literatura / References:

Agencija RS za okolje. (2011). Atlas okolja. Pridobljeno 15. 12. 2011 s spletne strani: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso.

Bončina, A. (2011). Večji možni posek, večji prihodek. Delo, Sobotna priloga, 17. december, 18–19.

Carey, P. D., Barnett, C. L., Greenslade, P. D., Hulmes, S., Garbutt, R. A., Warman, E. A., Myhill, D., Scott, R. J., Smart, S. M., Manchester, S. J., Robinson, J., Walker, K. J., Howard, D. C., Firbank, L. G. (2002). A comparison of the ecological quality of land between an English agri-environment scheme and the countryside as a whole. Biological Conservation, 108, 183–197.
http://dx.doi.org/10.1016/S0006-3207(02)00105-2

Fiorese, G., Guariso, G. (2010). A GIS-based approach to evaluate biomass potential form energy crops at regional scale. Environmental Modelling&Software, 25, 702–711.
Forum kmetijskih svetovalcev. (22. 7. 2007). Ljubljana, MKGP, ARSKTRP. Pridobljeno 7. 6. 2011 s spletne strani: http://forum.arsktrp.gov.si/index.php?s=d8076a977e5def52f5fe76f02527cb43&showtopic=1809.

Gantar, D. (2009a). Scenarij razvoja kulturne krajine kot dejavnik spreminjanja stališč in ravnanja deležnikov. Doktorska disertacija. Ljubljana. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Gantar, D. (2009b). Uporaba markovskih verig za zasnovo scenarija razvoja kulturne krajine. Urbani izziv, 20(1), 85–95.

Giupponi, C., Vladimirova, I. (2006). Ag-PIE: A GIS-based screening model for assessing agricultural pressures and impacts on water quality on European scale. Science of the Total Environment, 359, 57–75.
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.07.013

GURS. (2011a). Ministrstvo za okolje in prostor. Geodetska uprava Republike Slovenije. Spletni portal Prostor, Ortofoto. Pridobljeno 20. 11. 2011 s spletne strani:
http://e-prostor.gov.si/index.php?id=700.

GURS. (2011b). Ministrstvo za okolje in prostor. Geodetska uprava Republike Slovenije. Spletni portal Prostor, Javni vpogled v podatke o nepremičninah. Pridobljeno 10. 12. 2011 s spletne strani: http://prostor3.gov.si/javni/login. jsp?jezik=sl.

Hafner, A. (2011). Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali pravne dileme 3.g člena ZKZ. Pravna praksa, 10. november, 10–13.

Kalogirou, S. (2002). Expert system and GIS: an application of land suitability evaluation. Computers, Environment and Urban Systems, 26, 89–112.
http://dx.doi.org/10.1016/S0198-9715(01)00031-X

Lant, L. C., Kraft, S. E., Beaulieu, J., Bennett, D., Loftus, T., Nicklow, J. (2005). Using GIS-based ecological-economic modeling to evaluate policies affecting agricultural watersheds. Ecological Economics, 55, 467–484.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.006

Lisec, A. (2007). Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost zemljišč v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč. Doktorska disertacija. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2005). Geographic Information System and Science. Wiley, Anglija.

Mati, M. B., Morgan, P. C. R.,Gichuki, F. N., Quinton, J. N., Brewer, T. R., Liniger, H. P. (2000). Assessment of erosion hazard with the USLE and GIS: A case study of the Upper Ewaso Ng'iro North basin of Kenya. JAG, 2 (2), 78–86.
http://dx.doi.org/10.1016/S0303-2434(00)85002-3

Mesečna statistika površin GERK-ov in RABE. (2011). Pridobljeno 10. 12. 2011 s spletne strani: http://rkg.gov.si/GERK/ documents/Statistika_GR/SGR_last.txt.
 
Miličić, V., Zupanc, V., Udovč, A. (2010). Prostorska analiza dejanske rabe tal na območjih z okoljevarstvenimi ukrepi v Sloveniji. V: Kocjan, D. A., in Čeh, B. (ur.), Novi izzivi v poljedelstvu: Zbornik simpozija. Rogaška Slatina: Slovensko agronomsko društvo, 313–319.

Miličić, V., Udovč, A. (2011). Prostorska analiza spremembe rabe tal na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje od vpeljave kmetijsko-okoljskega programa v letu 2007. V: Nared., J., Perko, D., Razpotnik Visković, N. (ur.), Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ljubljana. Založba ZRC, 171–186.

Natek, M. (1985). Kmetijska izraba Ljubljanskega barja. Geografski zbornik, 24, 53–73.

Navodila za izvajanje uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2006. Pridobljeno 7. 6. 2011 s spletne strani: www.mkgp.gov.si/.../ukrepiKP2006_navodila.

Perpar, A., Mubareka, S., Deranja, D., Udovč, A., Pintar, M. (2010). Projekcije prihodnje rabe tal v mestni občini Koper na podlagi modela Moland. Geodetski vestnik, 54(4), 676–690.
http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.04.676-690

Petek, F. (2005). Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. Ljubljana: Založba ZRC.
 
Petek, F. (2008). Terasirana pokrajina Goriških brd. Ljubljana: Založba ZRC.

Pogoste napake in problemi v zvezi z GERKi (13. 1. 2011). Ljubljana, MKGP, Direktorat za kmetijstvo, Služba za RKG. Pridobljeno 18. 2. 2011 s spletne strani: http://rkg.gov.si/GERK/.

Pontius, R. G. (2002). Statistical Methods to Partition Effects of Quantity and Location During Comparison of Categorical Maps at Multiple Resolutions. Photogrammetric Engineering&Remote Sensing, 68(10), 1041–1049.

Pontius, R.G., Shusas, E., McEachern, M. (2004). Detecting important categorical land changes while accounting for persistance. Agriculture, Ecosystems and Environment, 101, 251–268.
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2003.09.008

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Uradni list RS, št. 90/2006, 9692–9697.

Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Uradni list RS, št. 122/2008, 16335–16340.

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov. Uradni list RS, št. 65/2005, 6773–6785.

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. Uradni list RS, št. 121/2006, 12936–12955.

Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. Uradni list RS, št. 122/2008, 16312–16334.
 
Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev. Uradni list RS, št. 1/2010, 187–210.

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin. Podprojekt D: Zajem in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč. Baza podatkov o rabi zemljišč 2002. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pridobljeno 20. 6. 2011 s spletne strani: http://rkg.gov.si/GERK/documents/RABA_PodProjD_2002.pdf.

Ross, J. (2011). Detecting land use change on Omaha's urban fringe using a geographic information system. Pridobljeno 25. 11. 2011 s spletne strani: http://scholar.google.si/scholar?q=detecting+land+use+change+on+omaha+1+s+urban+fringe+using+a+geographic+information+system&hl=sl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart.

Rotenhajzer, M. (2008). Vpliv kmetijstva na pokrajinsko in biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Pridobljeno 2. 11. 2011 s spletne strani: http://geo2.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200901_matjaz_rotenhajzer.pdf.

Rotter, A. (2010). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Služba za register kmetijskih gospodarstev. Osebni vir. Pridobljeno 12. 5. 2010 po elektronski pošti.

Slonep, 2011. Prostorsko načrtovanje. Pridobljeno 5. 11. 2011 s spletne strani: http://www.slonep.net/pred-gradnjo/lokacija/prostorsko-nacrtovanje.

Šumrada, R. (2005). Strukture podatkov in prostorske analize. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo.

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uradni list RS, št. 112/2008, 14681–14690.

Vrščaj, B. (2008). Njive v strukturi kmetijskih zemljišč, njihova kakovost in urbanizacija v obdobju 1997–2007. V: Kocjan, D. A., in Čeh, B. (ur.), Novi izzivi v poljedelstvu: Zbornik simpozija. Rogaška Slatina: Slovensko agronomsko društvo, 136–144.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ZRSVN. (2010). Grafični podatki uradne meje Krajinskega parka Ljubljansko barje. Pridobljeno 12. 11. 2010 po elektronski pošti.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (uradno prečiščeno besedilo). Uradni list RS št. 55/2003, 6456–6471; št. 71/2011, 9479–9498.

Zakon o kmetijstvu. Uradni list RS, št. 51/2006, 5591–5609.

Zhang, N., Runquist, E., Schrock, M., Havlin, J., Kluitenburg, G., Redulla, C. (1999). Making GIS a versatile analytical tool for research in precision farming. Computers and Electronics in Agriculture, 22, 221–231.
http://dx.doi.org/10.1016/S0168-1699(99)00020-4