ANALIZA DEFORMACIJ S HELMERTOVO TRANSFORMACIJO
DEFORMATION ANALYSIS WITH THE HELMERT TRANSFORMATION

Krešimir Frankić

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.027-040

 

Izvleček:

V drugi polovici prejšnjega stoletja je analiza deformacij postala zelo zanimiva tema raziskovanja in praktične uporabe v industriji. Predstavljeni pristop obravnave deformacij je bil razvit v kanadski provinci Britanska Kolumbija. Z njim smo želeli določiti potencialne deformacije na nekaj vodnih pregradah in plazovitih območjih na tem območju. Prvotna opazovanja so bila standardna geodetska opazovanja dolžin in smeri za horizontalni položaj in višinske razlike za višinsko predstavitev. Nekaj let pozneje so bili dodani vektorji GPS. Geodetska opazovanj v različnih epohah so bila izravnana s posredno izravnavo po metodi najmanjših kvadratov na podlagi minimalnega števila vezi med
neznankami. Deformacijska analiza je bila izvedena iterativno z uporabo Helmertove transformacije.

Ključne besede: deformacija, izravnava, Helmertova transformacija

 

Abstract:

In the second half of the previous century, analysis of deformations became a highly interesting subject of research and practical application in industry. The presented approach was developed in British Columbia, Canada, for the determination of potential deformations on several dams and landslide areas. Original measurements were obtained via standard surveying observation of distances and directions for horizontal positioning, and elevation differences for vertical positioning. GPS vectors were added some years later. The geodetic measurements of several epochs were adjusted with the parametric model of the method of least squares with minimum datum constraints. The deformation analysis was made with the successive application of the Helmert transformation.

Keywords: deformation, adjustment, the Helmert transformation

 

Literatura / References:

Baarda, W. (1968). A testing procedure foruse in geodetic networks. Netherlands Geodetic Comission, New series, Vol., num. 5, Delft, Nizozemska.

Frankić, K.(2010). Metoda najmanjih kvadrata u geodeziji, Geodetski odsjek Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo.

Pelzer, H. (1980). Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung. Konrad Wittwer, Stuttgart.