METODA OPREDELITVE ŠTEVILA FUNKCIONALNIH REGIJ: APLIKACIJA NA NUTS 2 IN NUTS 3 RAVEN V SLOVENIJI

Samo Drobne in Marija Bogataj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.105-127

 

A CONCEPT TO DEFINE THE NUMBER OF FUNCTIONAL REGIONS: AN APPLICATION TO NUTS 2 AND NUTS 3 LEVELS IN SLOVENIA

Samo Drobne in Marija Bogataj

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2012.01.128-150

 

Izvleček:

V prispevku predlagamo metodo za opredelitev števila in sestave funkcionalnih regij v državi. Pri metodi za odločanje glede števila funkcionalnih regij se upoštevata zahteva po bolj izenačeni vrednosti ekonomskih kazalnikov med regijami (povprečna variabilnost bruto plače na prebivalca med regijami naj bo minimalna) ter evropsko priporočilo glede števila prebivalcev v regiji. S predlagano metodo smo analizirali regije na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji v obdobju 2000–2010. V aplikaciji predlagane metode smo iskali podobno razvite regije (čim manjšo neenakost med regijami).

Ključne besede: regija, funkcionalna regija, vožnja na delo, odločanje, število funkcionalnih regij, NUTS 2, NUTS 3, Slovenija

 

Abstract:

In the article, we suggest a method of decision-making about the number and composition of functional regions in the state. The method considers the economic variable of the average monthly gross earnings per capita in the functional region (the variability between regions should be minimal) as well as the guidelines for the population size of the regions. The method was applied to analyse regions at NUTS 2 and NUTS 3 levels in Slovenia in 2000–2010. In our application we are looking for equally developed regions (with the smallest disparities between regions possible).

Keywords: region, functional region, commuting, decision-making, number of functional regions, NUTS 2, NUTS 3, Slovenia

 

Literatura / References:

Andersen, A. K. (2002). Are commuting areas relevant for the delimitation of administrative regions in Denmark?, Regional Studies, 36, 833–844.
http://dx.doi.org/10.1080/0034340022000012289

Bajt, L. (2010). Primer informacijskega sistema za modeliranje funkcionalnih regij v Sloveniji. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Ljubljana.

Ball, R. M. (1980). The use and definition of Travel-to-Work areas in Great Britain: Some problems. Regional Studies, 14(2), 125–139.
http://dx.doi.org/10.1080/09595238000185121

Bond, S., Coombes, M. (2007). 2001-based Travel-To-Work Areas Methodology. London. Office for National Statistics.

Brown, L. A., Holmes, J. (1971). The delimitation of functional regions, nodal regions, and hierarchies by functional distance approaches. Journal of Regional Science, 11(1), 57–72.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9787.1971.tb00240.x

Breukelman, J., Brink, G., de Jong, T., Floor, H. (2009). Manual Flowmap 7.3. Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands. (http://flowmap.geo.uu.nl; dostop: 15. 8. 2010).

Casado-Diaz, J. M. (2000). Local labour market areas in Spain: A case study. Regional Studies, 34, 843–856.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400020002976

Coombes, M. G., Green, A. E., Openshaw, S. (1986). An efficient algorithm to generate official statistical reporting areas: The case of the 1984 travel-to-work-areas revision in Britain. Journal of the Operational Research Society, 37, 943–953.

Cörvers, F., Hensen, M., Bongaerts, D. (2009). Delimitation and coherence of functional and administrative regions. Regional Studies, 43(1), 19–31. http://dx.doi.org/10.1080/00343400701654103   

Drobne, S., Konjar, M., Lisec, A. (2009a). Delimitation of Functional Regions Using Labour Market Approach. V: Zadnik Stirn L., J. Žerovnik, S. Drobne and A. Lisec (ur.), Proceedings of SOR’09, 10th International Symposium on Operational Research in Slovenia. Ljubljana. Slovenian Society Informatika (SDI), Section for Operational Research (SOR), 417–425.

Drobne, S., Lisec, A., Konjar, M., Zavodnik Lamovšek, A., Pogačnik, A. (2009b). Functional vs. Administrative regions: Case of Slovenia. V: Vujošević M. (ur.), Thematic Conference Proceedings. Vol. 1. Belgrade. Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 395–416.

Drobne, S., Konjar, M., Lisec, A. (2010). Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela = Delimitation of functional regions of Slovenia based on labour market analysis. Geod. vestn. 54(3), 481–500. http://dx.doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2010.03.481-500

Drobne, S., Konjar, M. (2011). Modeliranje funkcionalnih regij Slovenije s tokovi delavcev vozačev. V: Zavodnik Lamovšek, A. ( ur.), Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije. Ljubljana, Kamnik. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za politike prostora, OIKOS – svetovanje za razvoj, 37–52.

ES (2003). Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uradni list Evropske unije L 154, str. 1–41. Bruselj.

ES (2007). Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju uredbe NUTS (Uredba (ES) št. 1059/2003). Bruselj. Komisija Evropskih skupnosti.

Eurostat (2010). Regions in the European Union, Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS 2010 – EU-27).

Eurostat (2011). NUTS – Nomenclature of territorial units for statistics. (http://aesop2005.scix.net/cgi-bin/papers/ Show?667; dostop: 1. 5. 2011).

Farmer, C. J. Q. (2009). Data driven functional regions. Geocomputation 2009. November 30th–December 2nd, University of New South Wales, Sydney, Australia.
 
Farmer, C. J. Q., Fotheringham, A. S. (2011). Network-based functional regions. Environment and Planning A, 43(11), 2723–2741.
http://dx.doi.org/10.1068/a44136

Feldman, O., Simmonds, D., Troll, N., Tsang, F. (2006). Creation of a System of Functional Areas for England and Wales and for Scotland. Cambridge. David Simmonds Consultancy.

Florez-Revuelta, F., Casado-Diaz, J., Martinez-Bernabeu, L. (2008). An evolutionary approach to the delineation of functional areas based on travel-to-work flows. International Journal of Automation and Computing, 5(1), 10–21.
http://dx.doi.org/10.1007/s11633-008-0010-6

Karlsson C., Olsson, M. (2006). The identification of functional regions: theory, methods, and applications. Ann Reg Sci, 40, 1–18.
http://dx.doi.org/10.1007/s00168-005-0019-5

Killian, M. S., Tolbert, C. M. (1993). Mapping social and economic space: the delineation of local labour markets in the United States. In: Singelmann, J., Desaran, F.A. ( ur.). Inequalities in Labour Market Areas. Westview, Boulder, 69–79.

Konjar, M. (2009). Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti. Diplomska naloga. Ljubljana. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
 
Konjar, M., Lisec, A., Drobne, S. (2010). Methods for delineation of functional regions using data on commuters. In: M. Painho ( ur.), M. Y. Santos ( ur.), H. Pundt ( ur.), Geospatial thinking: proceedings of the 13th AGILE International Conference on Geographic Information Science, 10–14 May 2010 – Guimaraes, Portugal, 1–10.

Laan, L. V. D. (1991). Spatial labour markets in the Netherlands. Eburon.
 
Laan, L. V. D., Schalke, R. (2001). Reality versus policy: The delineation and testing of local labour market and spatial policy areas. European Planning Studies, 9 (2), 201–221. http://dx.doi.org/10.1080/09654310123131

Maier, K. (2005). New policy? New regions? New borders? AESOP 2005 Congress, 13–17 July 2005, Vienna, Austria, 9 pp. (http://aesop2005.scix.net/cgi-bin/papers/Show?667; dostop: 25. 2. 2011).

Masser, I., Brown, P. J. B. (1975). Hierarchical aggregation procedures for interaction data. Environment and Planning A, 7(5), 509–523.
http://dx.doi.org/10.1068/a070509

Masser, I., Brown, P. J. B. (1977). Spatial representation and spatial interaction. Papers of the Regional Science Association 38, 71–92.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1435-5597.1977.tb00992.x

Masser, I., Scheurwater, J. (1980). Functional regionalisation of spatial interaction data: an evaluation of some suggested strategies. Environment and Planning A, 12(12), 1357–1382. http://dx.doi.org/10.1068/a121357

Mitchell, W., Bill, A., Watts, M. (2007). Identifying functional regions in Australia using hierarchical aggregation techniques. Working Paper No. 07-06, Centre of Full Employment and Equity, The University of Newcastle, Australia.

OECD (2002). Redefining territories – The functional regions. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, France.

OECD (2011). OECD Territorial Reviews: Slovenia 2011. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Publishing.

Papps, K. L., Newell, J. O. (2002). Identifying functional labour market areas in New Zealand: A reconnaissance study using Travel-to-Work data. Discussion Paper 443, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn.

Persyn, D., Torfs, W. (2011). Functional Labour Markets in Belgium: Evolution over time and intersectoral comparison. Vives Discussion Paper. Katholike Universiteit Leuven. Belgium.

Pogačnik, A., Zavodnik Lamovšek, A., Drobne, S., Žaucer, T., Konjar, M., Trobec, B., Pichler Milanović, N., Pogačar, K., Kešeljević, A., Kosi, A., Miklavčič, T., Zakrajšek, U., Šolc, U., Strmšnik, K., Stres, A. (2009). Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij : zaključno poročilo tretje faze. Ljubljana. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo; Maribor. Fakulteta za gradbeništvo; Domžale. Oikos.

Pogačnik, A., Konjar, M., Drobne, S., Zavodnik Lamovšek, A., Soss, K. (2011). Večkriterijska ocena modelov funkcionalnih regij in predlog regionalizacije Slovenije. In: Zavodnik Lamovšek, A. ( ur.), Funkcionalne regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije. Ljubljana, Kamnik. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za politike prostora, OIKOS – svetovanje za razvoj, 67–75.

Schrerrer, W. (2006). Economic Aspects of a “Middle Layer” of Administration and Government: Some Experience from Austria, Uprava, 4(2–3), 25–34.

Slater, P. B. (1981). Comparisons of aggregation procedures for interaction data: An illustration using a college student international flow table. Socio-Economic Planning Sciences, 15(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/0038-0121(81)90012-4

Smart, M. W. (1974). Labour market areas: Uses and definition. Progress in Planning, 2, 239–353.
http://dx.doi.org/10.1016/0305-9006(74)90008-7

SORS (2011a). Administrative-territorial division = »Upravno-teritorialna razdelitev«, Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana. (http://www.stat.si › Splošno ›; dostop: 25. 3. 2011).

SORS (2011b). Persons in employment (excluding farmers) by municipalities of residence and municipalities of workplace by sex, municipalities, Slovenia, annually. Statistical Office of the Republic of Slovenia. Ljubljana. (http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Municipalities/Municipalities.asp; dostop: 1. 6. 2010)

SORS (2011c). Average monthly gross and net earnings per person in paid employment and persons in employment, 2010, municipalities, Slovenia. Statistical yearbook, Statistical Office of the Republic of Slovenia. Ljubljana. (http://www.stat.si/letopis/2010/31_10/31-08-10.htm; dostop: 25. 2. 2011)

Tomaney, J., Ward, N. (2000). England and the »New Regionalism«. Regional studies 34(5), 471–478.
http://dx.doi.org/10.1080/00343400050058710

Van der Zwan, J., Van der Wel, R., Ritsema Van Eck, J., De Jong, T., Floor, H. (2005). Flowmap version 7.2 Manual. Utrecht. Faculty of Geographical Sciences, Utrecht University, The Netherlands. http://flowmap.geog.uu.nl/ (dostop: 1. 7. 2010).

Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association 58(301), 236–244.