Geodetski vestnik, Letnik 55 (2011), št. 2

Uvodnik
Anton Prosen – LETO JUBILEJEV
Jurij Režek – DEL IN CELOTA

Iz znanosti in stroke

Irena Ažman - KAKOVOST PODATKOV IN DIREKTIVA INSPIRE

Dalibor Radovan - KASKADNA NEKAKOVOST GEODETSKIH PODATKOV

Božo Koler, Nuša Vardjan, Tilen Urbančič - ANALIZA STANJA PRI UVAJANJU SODOBNEGA VIŠINSKEGA SISTEMA

Miran Kuhar, Sandi Berk, Božo Koler, Klemen Medved, Ove Omang, Dag Solheim - VLOGA KAKOVOSTNEGA VIŠINSKEGA SISTEMA IN GEOIDA ZA IZVEDBO GNSS-VIŠINOMERSTVA

Miran Ferlan, Radoš Šumrada, Marjan Čeh, Anka Lisec - NAČINI VZPOSTAVITVE DIGITALNIH KATASTRSKIH NAČRTOV V PRIMERLJIVIH DRŽAVAH

Marjan Čeh, Anka Lisec, Miran Ferlan, Radoš Šumrada - GEODETSKO PODPRTA PRENOVA GRAFIČNEGA DELA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

Sandi Berk, Žarko Komadina, Joc Triglav - ANALIZA SKLADNOSTI D48/GK- IN D96/TM-KOORDINAT ZEMLJIŠKOKATASTRSKIH TOČK V POMURJU

Miran Brumec, Janez Koleša - PRILAGODITEV ZEMLJIŠKOKATSTRSKEGA PRIKAZA PRI IZDELAVI GEODETSKEGA NAČRTA

Alenka Rotter, Jure Gnilšek - RAZVOJ IDENTIFIKACIJSKEGA SISTEMA ZA ZEMLJIŠČA V SLOVENIJI

Dušan Petrovič, Tomaž Podobnikar, Dejan Grigillo, Klemen Kozmus Trajkovski, Anja Vrečko, Tilen Urbančič, Mojca Kosmatin Fras - KAJ PA TOPOGRAFIJA? STANJE IN KAKOVOST TOPOGRAFSKIH PODATKOV V SLOVENIJI

Marijana Vugrin - GEODETSKE EVIDENCE KOT POVEZOVALNI ČLEN MED LASTNINO IN PROSTOROM

Martin Smodiš - ZAKLJUČEVANJE UVEDBE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Matjaž Grilc, Andrej Mesner, Marijana Vugrin - IZKUŠNJE VELIKEGA LASTNIKA IN ZASEBNEGA SEKTORJA GEODEZIJE V PROJEKTU OBVEŠČANJE

Petra Vertelj Nared, Maja Simoneti - ANALIZA PODATKOVNIH BAZ O MESTNIH ZELENIH POVRŠINAH KOT IZHODIŠČE ZA RAZPRAVO O POVEZAVI MED KAKOVOSTJO IN UPORABNOSTJO PODATKOV

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – SLOVENSKO-NORVEŠKI POSLOVNI FORUM
Dušan Mitrović – UN ECE WPLA
Klemen Medved, Katja Bajec – 21. SIMPOZIJ EUREF 2011
Martina Vošnjak, Damjan Kvas – 28. STROKOVNO SREČANJE GEODETSKIH UPRAV AVSTRIJE, SLOVAŠKE, SLOVENIJE, JUŽNE TIROLSKE, TRENTINA, ČEŠKE, MADŽARSKE IN HRVAŠKE

Izobraževanje in šolstvo
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 3. 2011 DO 31. 5. 2011
Boštjan Vidmar – OKROGLA MIZA NA TEMO MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN IN REGISTRA NEPREMIČNIN
Eva Pajk – IGSM NEWCASTLE 2011
Katja Šušteršič – STROKOVNA EKSKURZIJA DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEODEZIJE SLOVENIJE

Mnenja in predlogi
Joc Triglav – 40. GEODETSKI DAN – PTUJ 2011 – OKROGLA MIZA – SKLEPNE MISLI V 10 SLIKAH

Knjižne novice in simpoziji
Janez Marušič – PREDSTAVITEV KNJIGE: KRAJINSKA ARHITEKTURA

Koledar strokovnih prireditev
Anka Lisec, Aleš Lazar – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, JULIJ-SEPTEMBER 2011

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
40. GEODETSKI DAN – KAKOVOST GEODETSKIH IN PROSTORSKIH PODATKOV, PTUJ, 6. IN 7. MAJ 2011 – POROČILO
Majda Lončar – CELJSKO GEODETSKO DRUŠTVO Z NOVIM VODSTVOM
Ivana Kotnik – 8. TRADICIONALNI PLANINSKI POHOD – OLŠEVA 2011
Vilma Jan Špiler – SPOMLADANSKE AKTIVNOSTI DGD
Lija Šušteršič – 8. VSESLOVENSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU
Dušan Petrovič – BRANKO JANEZ ROJC, SEDEMDESETLETNIK
Mimi Žvan, Anton Prosen – DRAGO BANDELJ – IN MEMORIAM
Dušan Petrovič – ZVONIMIR GORJUP – IN MEMORIAM
40. GEODETSKI DAN – ZAHVALA

Oglasi
GeoPro
Geoizmera
Gisdata
Geodetski inštitut Slovenije