Geodetski vestnik, Letnik 55 (2011), št. 1

Uvodnik
Anton Prosen – ZAUPANJE
Jurij Režek – VELIKO POENOTENJE

Iz znanosti in stroke

Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič - SAMODEJEN ZAJEM IN ISKANJE SPREMEMB V TOPOGRAFSKEM SLOJU STAVB IZ DIGITALNEGA MODELA POVRŠJA IN MULTISPEKTRALNEGA ORTOFOTA

Dejan Grigillo, Mojca Kosmatin Fras, Dušan Petrovič - AUTOMATIC EXTRACTION AND BUILDING CHANGE DETECTION FROM DIGITAL SURFACE MODEL AND MULTISPECTRAL ORTHOPHOTO

Radoš Šumrada - PROSTI STANDARDNI SPLETNI SERVISI OGC ZA PROSTORSKE PODATKE

Boštjan Kerbler - PRILAGAJANJE GRAJENEGA BIVALNEGA OKOLJA ZA POTREBE STAREJŠIH LJUDI

Barbara Medved-Cvikl, Andrej Ceglar, Lučka Kajfež-Bogataj - MEDOPRAVILNOST NA PODROČJU SPREMLJANJA STANJA SUŠ

Mojca Golobič, Alenka Cof, Sabina Mujkić - NAČRTOVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V DRŽAVAH V TRANZICIJI: ŠTUDIJA RANLJIVOSTI OKOLJA ZA KANTON SARAJEVO

Tina Damjanovič, Kaja Marinšek, Teja Snoj, Jana Škerbina, Dušan Petrovič - IZDELAVA GLOBUSA SLOVENIJE

Novosti iz stroke
Anka Lisec, Aleš Lazar - GEO & IT NOVICE
Aleš Lazar, Anka Lisec – GEOKRIŽIŠČE - IZ TUJIH STROKOVNIH REVIJ

Strani Geodetske uprave Republike Slovenije
Tomaž Petek – UVODNIK K STRANEM GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tomaž Petek – NOVI PRAVILNIKI NA PODLAGI ZAKONA O GEODETSKI DEJAVNOSTI
Marija Brnot – 20. ZASEDANJE REGIONALNE SKUPINE UNGEGN ZA VZHODNO, SREDNJO IN JUGOVZHODNO EVROPO
Irena Ažman – DELAVNICA EVROPSKE KOMISIJE O KAKOVOSTI PODATKOV V SHEMI INSPIRE

Izobraževanje in šolstvo
Janja Ribič – SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO FGG OD 1. 12. 2010 DO 28. 2. 2011
Urša Kanjir – POLETNA ŠOLA JESENI – POROČILO O OBISKU 5. POLETNE ŠOLE ISPRS SC V HANOJU, VIETNAM
Katja Šušteršič – BRUCOVANJE 2010 – LEPO JE BITI GEODET

Knjižne novice in simpoziji
Lidija Globevnik, Dalibor Radovan, Uroš Nučič, Božo Koler, Bojan Stopar – VODARSKO-GEODETSKI POSVET "POSLEDICE NEZANESLJIVEGA VIŠINSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI"
Anka Lisec, Marjan Čeh, Barbara Trobec – SISTEM ZEMLJIŠKEGA KATASTRA: IZZIVI IN DILEME GRAFIČNIH PODSISTEMOV, SEMINAR ODDELKA ZA GEODEZIJO, UL FGG

Koledar strokovnih prireditev
Aleš Lazar, Anka Lisec – KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV, APRIL–JUNIJ 2011

Novice iz društvene dejavnosti
Skupen dokument
40. GEODETSKI DAN – PTUJ, 6. IN 7. MAJA 2011 – DRUGO OBVESTILO, VABILO IN PROGRAM
Milan Naprudnik – MILOŠ ŠUŠTERŠIČ – SEDEMDESETLETNIK
Mojca Foški, Klemen Kozmus Trajkovski – KAJ SMO IZVEDELI IZ ANKETE
Pavla Kek – IN MEMORIAM: GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE
Vilma Jan-Špiler – IN MEMORIAM: FRANC JELENKO

Oglasi
GeoPro
Geoizmera
Gisdata
Geodetski inštitut Slovenije