Izvleček

V članku so obravnavani učinki revizijskega poročila Mednarodnega denarnega sklada, ki so vplivali na spremembe sistema množičnega vrednotenja in snovanje enovitega davka na nepremičnine. Izvedena je primerjava vsebine zakona o množičnem vrednotenju iz leta 2006 in njegove posodobitve leta 2018. Predstavljene so tudi tri zbirke podatkov, in sicer že uveljavljena evidenca trga nepremičnin (ETN), evidenca modelov vrednotenja (EMV), ki nadomešča sedanjo zbirko vrednotenja nepremičnin (ZVN), ter povsem nova evidenca vrednotenja (EV). Bistvene novosti, ki jih prinaša ZMVN-1 (2017), so uvedba koncepta enote vrednotenja, možnost vplivanja lastnikov na posplošeno vrednost nepremičnine, večja preglednost, novi modeli in nove formule izračuna vrednosti ter nova evidenca vrednotenja. V prispevku so predstavljene bistvene novosti novega zakona ter novih modelov vrednotenja.

Ključne besede: nepremičnine, množično vrednotenje, enote vrednotenja, posebne okoliščine, modeli, vpliv na vrednost, ZMVN-1