Izvleček

V članku je obravnavan pojav suburbanizacije na globalni ravni, na Poljskem in podrobneje v okolici Varšave. Namen študije je analizirati možnosti uporabe informacij o transakcijah komunalno neopremljenih nepozidanih stavbnih zemljišč za prepoznavanje območij prihodnje pospešene suburbanizacije. Za verifikacijo soodvisnosti trga nepremičnin s kasnejšo suburbanizacijo smo izvedli splošno in podrobnejšo raziskavo. Za raziskavo na splošni ravni smo za obdobje 2009–2014 analizirali soodvisnost med skupnim številom transakcij in spremembo površin kmetijskih zemljišč v posameznih katastrskih občinah v okolici Varšave. Za podrobnejšo študijo smo izbrali dve občini, kjer smo za nepozidana stavbna zemljišča, ki so bila predmet transakcije, analizirali čas od transakcije do začetka investicije. Rezultati so pokazali, da je bilo 40 % na novo pozidanih stavbnih zemljišč predmet transakcije kot nepozidanih neopremljenih stavbnih zemljišč v zadnjih treh letih. Približno 30 % analiziranih nepozidanih in neopremljenih stavbnih zemljišč, ki so bila predmet transakcije, je bilo zatem predmet razvoja stavbnih zemljišč v obdobju treh let od transakcije. Na podlagi tega smo ugotovili, da so informacije o trgu nepozidanih stavbnih zemljišč pomembne za napoved suburbanizacije.

Ključne besede: zemljišče, stavbno zemljišče, suburbanizacija, neopremljeno stavbno zemljišče, promet nepremičnin