Geodetski vestnik, 61 (2017), 1

nasl 61 1            

ebook

e-knjiga | e-book

 

UVODNIK | EDITORIAL (In Slovenian only)

Anka Lisec | TRNJULČICA

Blaž Mozetič | PRVI KORAK

 

RECENZIRANI ČLANKI | PEER REVIEWED ARTICLES

 

LASTNOSTI TAL PRI BONITIRANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

SOIL CHARACTERISTICS AND AGRICULTURAL LAND EVALUATION

Helena Grčman, Simon Vozel, Vesna Zupanc

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.01.13-22 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

LOČEVANJE IGLAVCEV IN LISTAVCEV NA PODLAGI NEOBDELANE INTENZITETE LASERSKIH TOČK

DECIDUOUS AND CONIFEROUS TREE SEPARATION BASED ON THE RAW INTENSITY OF LASER POINTS

Mihaela Triglav Čekada, Maja Lavrič, Mojca Kosmatin Fras

DOI: 10.15292//geodetski-vestnik.2017.01.23-34 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

FUNKCIONALNE REGIJE IN OBMOČJA: PREGLED LITERATURE PO PODROČJIH UPORABE

FUNCTIONAL REGIONS AND AREAS: LITERATURE REVIEW ACCORDING TO APPLICATION FIELDS

Samo Drobne

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.35-57 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

TRANSFORMACIJA DEFORMIRANIH GEODETSKIH MREŽ V NOVE REFERENČNE KOORDINATNE SISTEME : ŠTUDIJA PRIMERA TRANSFORMACIJE ED50-ITRFXX V TURČIJI

TRANSFORMATION OF DISTORTED GEODETIC NETWORKS TO NEW COORDINATE REFERENCE SYSTEMS : A CASE STUDY FOR ED50-ITRFXX TRANSFORMATION IN TURKEY

Metin Soycan, Arzu Soycan, Nursu Tunalıoğlu

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2017.01.58-75 
Članek | Article (PDF)   Izvleček
  Abstract

 

 

 

STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSION (In Slovenian only)

Anka Lisec, Miran Ferlan | 200 LET OD ZAČETKA PARCELNO-ORIENTIRANEGA KATASTRA NA SLOVENSKEM

Sandi Berk, Danijel Boldin | SLOVENSKI REFERENČNI KOORDINATNI SISTEMI V OKOLJU GIS

Marjan Čeh, Bojan Stopar, Barbara Trobec, Jernej Tekavec, Miran Brumec, Anka Lisec | PILOTNI PROJEKT IZBOLJŠAVE KAKOVOSTI ZEMLJIŠKO KATASTRSKEGA PRIKAZA V KATASTRSKI OBČINI ČREŠNJICE

Jurij Režek | OB ZAKLJUČKU PROJEKTA »POSODOBITEV PROSTORSKE PODATKOVNE INFRASTRUKTURE ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ IN POSLEDIC POPLAV«

Tomaž Šturm, Rok Pisek, Blaž Repnik, Dragan Matijašić | PREGLEDOVALNIK PODATKOV O GOZDOVIH

Anka Lisec | APELDOORNSKA DEKLARACIJA O KOMASACIJAH IN PREUREJANJU ZEMLJIŠČ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 

NOVICE | NEWS (In Slovenian only)

Tomaž Petek | DESETO ZASEDANJE DELOVNE SKUPINE ZA ZEMLJŠKO ADMINISTRACIJO (WPLA) PRI EKONOMSKI KOMISIJI ZA EVROPO (UN-ECE)

Elizabeta Adamlje | DOKTORICA ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG 

Teja Japelj | SEZNAM DIPLOM NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 11. 2016 DO 31. 1. 2017

Aleš Lazar, Klemen Kregar | GEO & IT NOVICE

 

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI | ASSOCIATION ACTIVITIES (In Slovenian only)

Marjeta Bregar, Boštjan Pucelj | RAZSTAVA GEODETSKI INSTRUMENTI IN OPREMA NA SLOVENSKEM S POUDARKOM NA DOLENJSKI

Boštjan Pucelj | DOLENJSKO GEODETSKO DRUŠTVO – ŽE OD LETA 1977

Melita Rataj | DOLENJCI SO SE POVZPELI NA DEBELI VRH – GEODETSKO TOČKO I. RED

 

NAPOVED DOGODKOV | ANNOUNCEMENTS (In Slovenian only)

Aleš Lazar | KOLEDAR STROKOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL–JULIJ 2017

POVABILO NA 45. GEODETSKI DAN   

SEZNAM RECENZENTOV ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV V GEODETSKEM VESTNIKU V LETU 2016

 

Janez Slak, Boštjan Pucelj | NEUHÖFER & SOHN, WIEN (VIENNA) / 1880*


 

POKROVITELJI | SPONSORS

Geodetski zavod Celje

GIZ-GI

Geodetski inštitut Slovenije

UL FGG