UPORABA SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
REAL ESTATE MASS-VALUATION SYSTEM APPLICATIONS

Dušan Mitrović

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2010.02.228-241

 

Izvleček:

V prispevku je obravnavano gospodarno upravljanje nepremičnin s strani državnih, občinskih ter drugih javnih organov in organizacij, ki temelji na ekonomskih podatkih in kazalnikih. Predstavljeno je, na katerih vsebinskih področjih v Sloveniji je sistem množičnega vrednotenja nepremičnin s področnim predpisom že predviden za uporabo, kje se predvideva uporaba ter kje bi bilo smiselno in stroškovno učinkovito predvideti uporabo sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.

Ključne besede: nepremičnina, upravljanje nepremičnin, javna uprava, tržna vrednost nepremičnine, množično vrednotenje, sistem množičnega vrednotenja

 

Abstract:

This article discusses the concept of real estate management by state, municipal and other public authorities and organisations on the basis of real-estate economic data and economic indicators. Real-estate mass-valuation system applications already defined by regulations in Slovenia are described. Further proposals as well as possible and cost-effective applications of a real estate mass-valuation system are presented.

Keywords: real estate, real estate management, public administration, real estate market value, mass valuation, mass-valuation system

 

Literatura / References:

Adams, D. (1994). Urban Planning and the Development Process. London.

2009 EMF Study on the Valuation of Propertiy for Lending Purpuses (2009). European Mortgage Federation.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Ur. l. RS, št. 50/2006.

Zakon o davku na promet z nepremičninami. Ur. l. RS, št. 117/2006.

Zakon o davku na dediščine in darila. Ur. l. RS, št. 117/2006.

Spremembe zakona o hipotekarni in komunalni obveznici. Ur. l. RS, št. 58/2009.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, medresorska obravnava, 2010.

Zakon o socialno varstvenih prejemkih, medresorska obravnava, 2010.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, medresorska obravnava, 2010.