UPRAVLJANJE GORSKIH NEVARNOSTI IN TVEGANJ V ZAVAROVANIH OBMOČJIH: PRIMER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA, SLOVENIJA
ALPINE HAZARD AND RISK MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS: THE CASE OF THE TRIGLAV NATIONAL PARK, SLOVENIA

Matjaž Mikoš

DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2013.01.112-124

 

Izvleček:

Regionalni in prostorski razvoj Slovenije temelji na velikem deležu zavarovanih območij, ki prinašajo posebne zahteve za prostorske planerje. Za ponazoritev povezave med planiranjem v prostoru in upravljanjem zavarovanih območij v prispevku obravnavamo primer Triglavskega narodnega parka (TNP), podrobneje predlog njegovega upravljavskega načrta za obdobje 2014–2023. Obravnavamo tudi, koliko se v predlogu upravljavskega načrta upoštevajo posebni pogoji, ki izhajajo iz ogroženih območij zaradi delovanja naravnih nevarnosti kot posebne vodarske strokovne podlage za načrtovanje rabe prostora. Prispevek nazorno pokaže, da je ureditev določanja nevarnih in ogroženih območij v Sloveniji nujna ter da šele podrobna določitev teh območij v merilih od 1 : 1.000 do 1 : 5.000 omogoča podrobno prostorsko planiranje in s tem tudi upravljanje zavarovanih območij. Iz razprave tudi sledi, da bi morali predlagani načrt upravljanja TNP nadgraditi na področju raziskovanja, in sicer z ustanovitvijo znanstvenega (raziskovalnega) sveta pri Upravi TNP in posebnega ciljnega raziskovalnega programa, namenjenega raziskovanju TNP.

Ključne besede: naravni parki, naravna tveganja, prostorsko planiranje, upravljanje voda, zavarovana območja, Slovenija, Triglavski narodni park

 

Abstract:

Further regional and spatial development of the Republic of Slovenia is based on a wide share of protected areas that pose significant demands for spatial planers. As an example of links between spatial planning and management of protected areas, in this paper we deal with the Triglav National Park (TNP) in NW Slovenia, particularly with the proposal for its 2014–2023 management plan and to which extent this plan takes into account specific conditions that arise from risk areas due to natural hazards as a significant water management expert foundation for planning the use of space. The paper explicitly demonstrates that the determination of hazard and risk areas in Slovenia is truly necessary, and that only a detailed determination of hazard and risk areas in scales 1:1000 to 1:5000 makes possible detailed spatial planning and thus also the management of protected areas. From the discussion, it also follows that the proposed TNP management plan should be upgraded in the field of research by establishing a Scientific (research) council at the TNP Administration, and by establishing a specific targeted research program focused on research in TNP.

Keywords: natural parks, natural risks, spatial planning, water management, protected areas, Slovenia, Triglav National Park

 

Literatura / References:

CRP-NPB1 (2012). Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) – neuradno prečiščeno besedilo št. 1. http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/prav-CRP-febr-12.asp (pridobljeno 10. 7. 2012).

Đurović, B., Mikoš, M. (2006). Ali smo ogroženi, kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi naravnih, geološko pogojenih nevarnosti. Geologija 49(1), 151–161.

Groznik Zeiler, K. (2011). Razvojna vloga zavarovanih območij v Sloveniji. V: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj 3, 23–32.

IUCN (1994). Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Komac, M., Ribičič, M. (2006). Karta verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1 : 250.000. Geologija, 49(2), 295–310.

Komac, M., Kumelj, Š., Ribičič, M. (2009). Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1 : 250.000. Geologija, 52(1), 87–104.

Komac, B., Zorn, M. (2011). Vloga zavarovanih območij pri blažitvi naravnih nesreč. V: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj 3, 113–125.

Kremser, H. (2003). National Park Plan – Nationalpark Hohe Tauern. : http://www.hohetauern.at/images/dateienarchiv/NPPlan_english_short.pdf (pridobljeno 16.3 2013).

Kus Veenvliet, J. (2010). Izhodišča za postopek priprave načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka. Naročnik: Javni zavod Triglavski narodni park.

Mikoš, M. (1997). Ocena ogroženosti alpskega sveta z naravnimi ujmami. Gradbeni vestnik 46(1/2/3), 2–7.

Mikoš, M., Brilly, M., Ribičič, M. (2004). Poplave in zemeljski plazovi v Sloveniji = Floods and landslides in Slovenia. Acta hydrotechnica 22/37, 113–133. http://drugg.fgg.uni-lj.si/.... (pridobljeno 6. 7. 2012).

Mikoš, M. (2010). Razvoj slovenskega podeželja z vidika integralnega varstva pred naravnimi nevarnostmi = Development of Slovenian rural areas from integrated natural hazard protection point of view. V: A. Zavodnik Lamovšek (ur.), A. Fikfak (ur.), A. Barbič (ur.), Podeželje na preizkušnji. Ljubljana. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Geodetski inštitut Slovenije, 177–185.

Mikoš, M. (2011). Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije = Integrated water management and regionalisation of the Republic of Slovenia. Geodetski vestnik, 55(3), 518–529.

Mikoš, M., Fazarinc, R., Majes, B. (2007). Določitev ogroženega območja v Logu pod Mangartom zaradi drobirskih tokov s plazu Stože = Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stože landslide. Acta geographica Slovenica, 47(2), 171–198.

MOP (2011). Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2009–2015. http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni_obmocji_donave_in_jadranskega_morja_2009_2015/nuv_besedilni_in_kartografski_del/ (pridobljeno 10. 3. 2012).

MORS (2004). Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi delovanja zemeljskih plazov – končno poročilo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije in Gradbeni inštitut ZRKM. http://www.sos112.si/slo/tdocs/met_zemeljski_1.pdf in http://www.sos112.si/slo/tdocs/met_zemeljski_2.pdf (pridobljeno 6. 7. 2012).

MORS (2008). Ocena ogroženosti zaradi drobirskih tokov – končno poročilo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije. http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_76.pdf (pridobljeno 6. 7. 2012).

Načrt upravljanja TNP (2012). Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023 – Osnutek, posredovan v mnenje parkovnim lokalnih skupnostim (osnutek z dne 19. julija 2012). Bled. Javni zavod Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/NU_osnutek.pdf (pridobljeno 6. 8. 2012).

Narodni park Visoke Ture (2007). Forschungskonzept Nationalpark Hohe Tauern 2020. : http://www.hohetauern.at/images/dateien-hp/2012/Rat/20071001_Forschungskonzept2020.pdf (pridobljeno 16. 3 2013).

Novak, K. (2011). Vodarstvo in varstvo pred škodljivim delovanjem voda. V: J. Kus Veenvliet (ur.): Izhodišča za Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012–2022. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/Analiza_vodarstva.pdf (pridobljeno 24. 8. 2012).

Plut, A., Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I., Kavaš, D., Erker Slabe, R., Trebše, P., Pleterski, A., Štular, B., Pirnat, J. (2008). Trajnostni razvoj varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga države. Trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja. Končno poročilo CRP Konkurenčnost Slovenije 2006–2013 št. V5 – 0298. http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/Publikacije/priloznostno/CRP_zavarovana_Plut_08.pdf (pridobljeno 6. 8. 2012).

Pravilnik (2007). Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije ecelinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. Ur. l. RS, 60/07.

Pravilnik (2012). Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti – neuradno prečiščeno besedilo. Ur. l. RS, št. 45/12. http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jun-12.asp (pridobljeno 24. 8. 2012)

Scheurer, T. (2004). Switzerland: Swiss National Park Biosphere Reserve. V: International Workshop Global Change Research in Mountain Biosphere Reserves, 85–92. http://www.kora.ch/malme/05_library/5_1_publications/S/Scheurer_2004_Swiss_National_Park_Biosphere_Reserve.pdf (pridobljeno 24. 8. 2012).

Sklep (2011). Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park. Ur. l. RS, št. 60/11.

Sklep (2012). Sklep o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v obdobju 2011 do 2020. http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/sklep-CRP-hrana-11-12.asp (pridobljeno 25. 8. 2012).

Smernice (2012). Začasne upravljavske smernice Triglavskega narodnega parka. Bled. Javni zavod Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/ZUS_publikacija.pdf (pridobljeno 25. 8. 2012).

Sovinc, A., Fišer Pečnikar, Ž., Gosar, A. (2011). Govorimo isti jezik? Primerjava mednarodnih in slovenskih meril kategorizacije zavarovanih območij. V: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj, 3, 33–40.

Stolton, S., Dudley, N., Randall, J. (2008). Natural Security: Protected areas and hazard mitigation. The Arguments for Protection Series. World Wide Fund for Nature. http://www.preventionweb.net/files/8649_naturalsecurityfinal1.pdf (pridobljeno 25. 8. 2012).

Synge, H. (2004). European Models of Good Practice in Protected Areas. IUCN Programme on Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK and the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Dunaj, Avstrija.

Švicarski narodni park (2008). Schweizerischer Nationalpark & Biosfera Val Müstair Forschungskonzept 2008–2018. http://www.nationalpark.ch/tasks/sites/de/assets/File/Reihe_nationalparkforschung.pdf (pridobljeno 25. 8. 2012).

Uredba (2004). Uredba o pogojih in omejitvah gradnje na območju Loga pod Mangartom, ogroženem zaradi pojava drobirskih tokov. Ur.l. RS, št. 87/04.

Uredba (2008). Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Ur. l. RS, 89/08.

Uredba (2011). Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Ur. l. RS, št. 61/11.

ZON-UPB2 (2004). Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo. Ur. l. RS, št. 96/04.

ZTNP (1981). Zakon o Triglavskem narodnem parku. Ur. l. SRS, št. 17/81.

ZTNP-1 (2010). Zakon o Triglavskem narodnem parku. Ur. l. RS, št. 52/10.

ZV-1-NPB1 (2008). Zakon o vodah – neuradno prečiščeno besedilo, aktualno od 9. 7.